Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 146/2016 z dnia 09.06.2016 r. w sprawie zbycia działki zabudowanej Różanka 12, 12A, dz. nr 125/2 o pow. 0,7771 ha w drodze rokowań.

Zarządzenie nr 146/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 9 czerwca 2016 r.

w sprawie zbycia działki zabudowanej Różanka 12, 12A, dz. nr 125/2 o pow. 0,7771 ha w drodze rokowań.

 Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r., poz. 1774 ze zm.), § 4 ust. 2 i 3, § 25, § 28 ust. 1  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), oraz wykonaniu uchwały nr X/43/2015 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 8 września 2015 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej w granicach działki nr 125 o pow. 0,8000 ha, obręb Różanka 12, 12A – zarządzam co następuje:

 § 1

 Wobec negatywnych wyników I-go (11.04.2016 r.) i II-go (20.05.2016 r.) przetargu nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w granicach działki geodezyjnej nr 125/2 o pow. 0,7771 ha, położonej w Różance, SW1K/00076755/9, zarządzam zbyć w drodze rokowań, ustalając termin na dzień  13.07.2016 r, na godzinę 9:00. 

§ 2 

1. Rokowania przeprowadzi komisja w składzie:

  • Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie - Tomasz Korczak,
  • Skarbnik – Agata Ziental,
  • Sekretarz Miasta i Gminy Międzylesie - Aleksandra Kruk,
  • Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki – Wiesława Szyrszeń.

2. Przewodniczącym komisji o której mowa w pkt. 1 jest Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie.

3. Ustalam:

a)      {C}{C}cenę wywoławczą nieruchomości na kwotę – 373.000 zł.

b)      {C}{C}{C}zaliczkę w pieniądzu w kwocie 18.650  zł tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi Ref. ITiG Ewie Siwek.

 § 4

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Międzylesie, dnia 09 czerwca 2016 r. 

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 3592
W tym miesiącu: 195234
Od początku: 22818904
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne