Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 140/2016 z dnia 03.06.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej nr 60/8 o pow. 0,0287 ha, oraz zabudowanej nr 60/9 o pow. 0,1292 ha, obręb Goworów.

Zarządzenie nr 140/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 03 czerwca 2016 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej nr 60/8 o pow. 0,0287 ha, oraz zabudowanej nr 60/9 o pow. 0,1292 ha, obręb Goworów.

Na podstawie art.  35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r., poz. 1774 ze zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Nr XVII/82/2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 60/8 o pow. 0,0287 ha oraz zabudowanej nr 60/9 o pow. 0,1292 ha, obręb Goworów – zarządzam co następuje:

§ 1

Podać do publicznej wiadomości informację o sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki nr 60/8 o pow. 0,0287 ha, oraz zabudowanej budynkiem gospodarczym nr 60/9 o pow. 0,1292 ha, SW1K/00044173/2, położonej w Goworowie, wykazanej w załączniku do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi Ewie Siwek

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 03 czerwca 2016 r.

 

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Załącznik

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

Nr 140/2016 z dnia 03 czerwca 2016 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej nr 60/8 o pow. 0,0287 ha, oraz zabudowanej nr 60/9 o pow. 0,1292 ha, obręb Goworów.

.

Wykaz nr  17/2016

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Obręb Goworów

dz. 60/8 i 60/9

SW1K/00044173/2

2.

Powierzchnia nieruchomości

Dz. 60/8 – 0,0287 ha; dz. 60/9 – 0,1292 ha

3.

Opis nieruchomości

Dz. 60/8 – nie posiada warunków samodzielnej działki budowlanej ze względu na kształt i powierzchnię.

Dz. 60/9 – zabudowana ruinami budynku gospodarczego, ze stanem zużycia technicznego 85 %,

Brak dojazdu do działek.

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

8MN22 - tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

6.

Cena nieruchomości

           Cena nieruchomości –  28.100 zł brutto

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

-

9.

Termin wnoszenia opłat

-

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela działki sąsiedniej nr 30/2, obręb Goworów

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

15.07.2016 r.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 03.06.2016 r. do dnia 24.06.2016 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 70
W tym miesiącu: 70
Od początku: 22848469
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne