Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:

Urząd Miasta i Gminy Międzylesie uruchomił specjalny nr kontaktowy w sprawie szczepień na koronawirusa 748126327 wew 15. Numer dedykowany jest osobom niepełnosprawnym oraz wykluczonym komunikacyjnie. Numer działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 15.00

Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 100/2016 z dnia 05.05.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 100/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 05 maja 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r.poz.885 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XIV/65/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2016, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków po zmianach wynosi 26 817 816,28 zł, w tym wydatki bieżące 22 973 961,13 zł, wydatki majątkowe 3 843 855,15 zł.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E :

W wyniku nagłej, nie dającej się przewidzieć wcześniej awarii pieca centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaszkowie, zwiększono  plan wydatków majątkowych na zakup i montaż pieca. Powyższe zdarzenie wymagało szybkiego reagowania, w związku z trwającym sezonem grzewczym. Przeniesiono kwotę  6 500 zł z  utworzonej rezerwy ogólnej ( r.75818)

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

XLSzał nr 1 -wydatki - zarz 100.xls

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 4893
W tym miesiącu: 196348
Od początku: 18339763
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne