E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

                                                                                                                                     Załącznik do Zarządzenia Nr 126 / 2016 r.

                                                                                                                                    Burmistrza Miasta i Gminy  Międzylesie

                                                                                                                                    z  dnia  23 maja  2016 r.    

                              OGŁOSZENIE

  Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 15 oraz art. 11 ust.1 pkt.2  ustawy z dnia

 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku  publicznego  i  o wolontariacie

 ( Dz. U. z 2016 poz.239 ) Burmistrz Miasta i Gminy Miedzylesie ogłasza:            

 

          OTWARTY  KONKURS  OFERT  NA POWIERZENIE  REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO: ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I  MŁODZIEŻY Z RODZIN  NIEZAMOŻNYCH Z GMINY

MIĘDZYLESIE  PÓŁKOLONIE  W  MIEJSCU ZAMIESZKANIA W 2016  ROKU

 

1.  Rodzaj  zadania:

1/  Organizacja wypoczynku letniego w 2016 r. dla dzieci i  młodzieży w grupie wiekowej

7-17  lat z rodzin niezamożnych z Gminy Międzylesie w okresie wakacyjnym, półkolonie

w miejscu zamieszkania.  

 

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Środki na realizację zadania  w roku 2016 wynoszą 5.000 zł  (słownie pięć tysięcy                 złotych)

 

3. Zasady  przyznania  dotacji:

Dotacja zostanie przyznana organizacji, której oferta będzie najkorzystniejsza a wypłacona

zostanie jednorazowo w terminie do 10 dni po zawarciu umowy, na rachunek bankowy Dotowanego. 

 

4. Termin realizacji  zadania:  

Wypoczynek letni należy zorganizować w okresie od  01 lipca – 29 sierpnia 2016 r.   

 

 5. Warunki realizacji zadania:  

 1. Składający ofertę winien spełniać wymogi  określone w art. 3 ustawy o działalności

 pożytku   publicznego i  o wolontariacie  organizacji wypoczynku letniego

 ( Dz. U. z 2016 r.  poz. 239 ze zm.) oraz posiadać uprawnienia i doświadczenie do

 organizacji  wypoczynku letniego.

 2. Oferent sporządzi  harmonogram zajęć dla uczestników wypoczynku przez okres pobytu.

 3. Uczestnicy wypoczynku  zostaną  objęci  ubezpieczeniem od nieszczęśliwych wypadków

 4. Miejsce wypoczynku -  półkolonie w miejscu zamieszkania.

 5. Organizator wypoczynku  zorganizuje co najmniej  2 wycieczki  krajoznawczo-

 turystyczne.  

 6. Organizator wypoczynku  zapewni w każdy dzień tygodnia 1 posiłek dziennie

 7. Organizator będzie na  bieżąco informował  rodziców ( prawnych opiekunów dzieci )

 o wszelkich zdarzeniach, które dotyczą ich dzieci mając na względzie ich bezpieczeństwo

 i  stan zdrowia. 

 8. Rozliczenie dotacji przez  Dotowanego nastąpi  w formie sprawozdania określonego  

 Rozporządzeniem Ministra  Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.

 w sprawie wzoru oferty i  ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania

 publicznego oraz wzoru  sprawozdania z wykonania tego zadania zał. Nr 3 ustawy

 ( Dz. U. z 2011 r. Nr 6  poz. 25 )  

 

 

 

 

 

 6. Termin i sposób składania ofert:  

 1.  Oferty należy składać w terminie do 21 czerwca 2016 r. roku  do godz. 8.30  

 2. Miejsce składania ofert Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu

 Plac Wolności  Nr 1  57-530 Międzylesie.

 3. Ofertę należy złożyć w  zaklejonej kopercie opisanej „Organizacja wypoczynku letniego

 2016 r. półkolonie w miejscu  zamieszkania ”

 4. Nie będą przyjmowane wnioski przysyłane drogą  elektroniczną  a także oferty otwarte.

 5. Potwierdzeniem przyjęcia oferty jest umieszczenie przez pracownika sekretariatu daty

 wpływu na kopercie z ofertą.

 6. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane oferentowi  bez

 ich otwierania . 

 7. Oferent sporządzi na druku oferty kalkulację przewidywanych kosztów zadania

 wg. rodzaju kosztów  określonego w dziale. IV pkt.1, pkt.2 przewidywane źródła

 finansowania zadania publicznego.

 8.  Oferta musi być sporządzona wg. wzoru ( zał. Nr 1)  Rozporządzenia Ministra Pracy

 i  Polityki  Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty dotyczących

 realizacji zadania publicznego  (Dz. U. z 2011  Nr 6 poz. 25 ) do pobrania w Urzędzie Miasta

 i  Gminy w Międzylesiu Referat Organizacyjny pokój nr 9  oraz  na stronie internetowej  

 Urzędu  Miasta i  Gminy w Międzylesiu  www. bip.miedzylesie.pl

 

 

 7. Tryb i kryteria stosowane  przy  wyborze ofert  oraz termin dokonania wyboru ofert:

 Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa w dniu 21 czerwca 2016  r. o godz. 9.00 

 powołana  Zarządzeniem Burmistrza  Nr 126/2016  z dnia 23 maja 2016 r.

 Komisja sprawdzi kompletność i prawidłowość złożonych ofert oraz dokona ich oceny na 

 podstawie określonych kryteriów:

 1. Liczba dzieci objętych projektem – 30 %  

 2. Cena osobo/dnia ( brutto ) jednego dziecka ( uwzględnić należy koszty  zakupu materiałów

 na zajęcia, biletów wstępu, transportu w przypadku organizacji wycieczek i wyżywienie )

 – 60 %

 3. Wycieczki  krajoznawczo-  turystyczne. – 5%   

 4. Harmonogram zajęć określony ofertą – 5 %  (  pkt 9  oferty sporządzony  wg. załącznika

 nr 1 do Rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.

 ( Dz. U. z 2011  Nr  6 poz. 25 )  

 

 8.  W roku poprzednim tj. 2015  wartość dotacji na wypoczynek letni wynosiła  5.000 zł

                     

 9. Do oferty należy  załączyć:

 1. Oświadczenie organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej, że

 zapoznała się z warunkami  umowy stanowiącej załącznik nr 2  i  drukiem

 sprawozdania końcowego, stanowiącym  załącznik nr 3 do konkursu ofert, który odbędzie się

 21 czerwca 2016 r oraz, przyjmuje realizację zadania bez zastrzeżeń.                                                                                                               

 2.  Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Starostwa w zależności od 

 miejsca  rejestracji podmiotu ( ważny 3 miesiące od daty wystawienia  )

 3. W przypadku organizacji korzystającej z dotacji Gminy Międzylesie, oświadczenie

 o rozliczeniu tej dotacji. 

 

 Załączniki 1 i 3 dostępne wraz z ogłoszeniem na stronie www. bip.miedzylesie.pl

 sprawę prowadzi  : Urząd Miasta i Gminy Inspektor  Olga Ziętara    tel. 74  8 126 327 w.17

 

 

 

 Międzylesie dnia  23 maja 2016  r.

 

DOCoferta pożyt.publ. 2016 r. #.doc (102,50KB)
DOCsprawozd.poż publ. 2016 r. #.doc (89,50KB)
DOCumowa pożyt.pub.2016 r #.doc (91,50KB)
 

półkolonie 2016.jpeg

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1304
W tym miesiącu: 45028
Od początku: 24393920
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne