E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

                                                                                                                                   

                                                                                                                                   Załącznik do Zarządzenia Nr 125 /2016 r.

                                                                                                                                   Burmistrza Miasta i Gminy  Międzylesie

                                                                                                                                   z  dnia  23 maja  2016 r.      

                               OGŁOSZENIE

 

 Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 15 oraz art.11 ust.1 pkt.2)  ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i  o wolontariacie

( Dz.U. z 2016 poz.239 )  Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie ogłasza:             

 

         OTWARTY   KONKURS  OFERT  NA POWIERZENIE  REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO: ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO NAD MORZEM W  2016  ROKU  DLA DZIECI  I  MŁODZIEŻY Z RODZIN  NIEZAMOŻNYCH Z GMINY MIĘDZYLESIE   

 

1.  Rodzaj  zadania:

1/  Organizacja wypoczynku letniego nad morzem w 2016 r.  dla dzieci  i młodzieży w grupie wiekowej 7-17  lat z rodzin niezamożnych z Gminy Międzylesie w okresie wakacyjnym .

 

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Środki na realizację zadania  w roku 2016 wynoszą 20.000 zł  ( dwadzieścia tysięcy złotych )

 

3. Zasady  przyznania  dotacji:

Dotacja zostanie przyznana organizacji, której  oferta będzie najkorzystniejsza i wypłacona

zostanie jednorazowo w terminie do 10 dni  po zawarciu umowy, na rachunek bankowy Dotowanego.  

 

 4. Termin realizacji  zadania :

 Wypoczynek letni należy zorganizować w okresie od  01 lipca – 29 sierpnia  2016 r.   

 

 5. Warunki realizacji zadania:

 1. Składający ofertę winien spełniać wymogi określone w art. 3 ustawy o działalności

 pożytku  publicznego i  o wolontariacie  organizacji wypoczynku letniego

 ( Dz. U. z 2016 r  poz. 239 ze zm.) oraz  posiadać uprawnienia i doświadczenie do

 organizacji wypoczynku  letniego.

 2. Oferent sporządzi  harmonogram zajęć dla uczestników wypoczynku przez okres pobytu

 3. Organizator wypoczynku  zorganizuje co najmniej  2 wycieczki  krajoznawczo-

 turystyczne poza  miejscem zakwaterowania. 

 4. Uczestnicy wypoczynku zostaną  objęci ubezpieczeniem od nieszczęśliwych wypadków

 5. Miejsce wypoczynku zostanie zorganizowane  nad morzem.

 6. Organizator wypoczynku  zapewni w każdy dzień tygodnia 3 posiłki  ( śniadanie, obiad,

     kolację ).

 7. Organizator będzie na  bieżąco informował  rodziców ( prawnych opiekunów dzieci )

 o wszelkich zdarzeniach, które dotyczą ich dzieci, mając na względzie ich bezpieczeństwo

 i  stan zdrowia   

 8. Rozliczenie dotacji przez  Dotowanego nastąpi  w formie sprawozdania określonego  

 Rozporządzeniem Ministra  Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.

 w sprawie wzoru oferty i  ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania

 publicznego oraz wzoru  sprawozdania z wykonania tego zadania zał. Nr 3 ustawy

 ( Dz. U. z 2011 r. Nr 6  poz. 25 )   

 

 

 

 

 

 6. Termin i sposób składania ofert:

 1.  Oferty należy składać  w terminie do dnia 21 czerwca 2016 roku  do godz. 8.30  

 2. Miejsce składania ofert Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu Plac Wolności

 Nr 1  57-530 Międzylesie.

 3. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie opisanej „Organizacja wypoczynku letniego

 2016 r. nad morzem dla dzieci  i młodzieży  z Gminy Międzylesie „

 4. Nie będą przyjmowane wnioski przysyłane drogą  elektroniczną  a także oferty otwarte.

 5. Potwierdzeniem przyjęcia oferty jest umieszczenie  przez pracownika sekretariatu

 daty wpływu na kopercie z ofertą .

 6. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane oferentowi  bez

 ich otwierania . 

 7. Oferent sporządzi na druku oferty kalkulację przewidywanych kosztów zadania

 wg. rodzaju kosztów  określonego w dziale. IV pkt.1, pkt.2 przewidywane źródła

 finansowania zadania publicznego.

 8.  Oferta musi być sporządzona wg. wzoru ( zał. Nr 1)  Rozporządzenia Ministra Pracy

 i  Polityki  Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty dotyczących

 realizacji zadania publicznego  ( Dz. U. z 2011  Nr 6 poz. 25 )  do pobrania w Urzędzie

 Miasta  i  Gminy w Międzylesiu Referat Organizacyjny pokój nr 9  oraz  na stronie

 internetowej  Urzędu  Miasta i  Gminy w Międzylesiu  www. bip.miedzylesie.pl

 

7. Tryb i kryteria stosowane  przy  wyborze ofert  oraz termin dokonania wyboru ofert:  

 Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa w dniu 21 czerwca  2016 r. o godz. 9.00  

 powołana  Zarządzeniem Burmistrza  Nr 126/2016  z dnia 23 maja 2016 r.

 Komisja sprawdzi kompletność i prawidłowość złożonych ofert oraz dokona ich oceny na  

 podstawie określonych kryteriów:

 1. Liczba dzieci objętych projektem – 30 %  

 2. Cena osobo/dnia ( brutto ) jednego dziecka ( uwzględniając koszty dojazdu ) – 60 %

 3. Miejsce wypoczynku nad  morzem – 5 %

 4. Harmonogram zajęć określony  ofertą – 5 %  ( pkt. 9  oferty sporządzony  wg. załącznika

 nr 1 do Rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.

 ( Dz. U. z 2011  Nr  6 poz. .25 )   

 

 8. W  roku poprzednim tj. 2015  wartość dotacji na wypoczynek letni  wyniosła  20.000 zł

                

 9. Do oferty należy  załączyć:  

 1. Oświadczenie organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej, że

 zapoznała się z warunkami  umowy stanowiącej załącznik nr 2  i  drukiem

 sprawozdania końcowego, stanowiącym  załącznik nr 3 do konkursu ofert, który odbędzie się 

 w dniu 21 czerwca 2016 r. oraz, przyjmuje realizację zadania bez zastrzeżeń.                                                                                                              

 2.  Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Starostwa w zależności od 

 miejsca rejestracji podmiotu ( ważny 3 miesiące od daty wystawienia  )

 3. W przypadku organizacji korzystającej z dotacji Gminy Międzylesie, oświadczenie

 o rozliczeniu tej dotacji. 

 

 Załączniki 1 i 3 dostępne wraz z ogłoszeniem na stronie www. bip.miedzylesie.pl

 sprawę prowadzi  : Urząd Miasta i Gminy Inspektor  Olga Ziętara    tel. 74  8 126 327 w.17

 

 

 Międzylesie dnia 23 maja 2016 r.

 

DOCoferta pożyt.publ. 2016 r. #.doc (102,50KB)
DOCsprawozd.poż publ. 2016 r. #.doc (89,50KB)
DOCumowa pożyt.pub.2016 r #.doc (91,50KB)
 

nad morzem 2016.jpeg

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 278
W tym miesiącu: 31106
Od początku: 24379998
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne