Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 113/2016 z dnia 16.05.2016 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 630/4 obręb Długopole Górne do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 113/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 16 maja 2016 r.

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 630/4 obręb Długopole Górne do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Na podstawie art. 25 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774), § 9 ust. 1 uchwały nr XVI/74/2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie, oraz § 9 ust. 1 zarządzenia nr 75/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych uregulowań dotyczących realizacji uchwały nr XVI/74/2016 Rady Miejskiej z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie - zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Przeznaczyć do oddania w dzierżawę na okres 5 lat, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem na cele rolne nieruchomość niezabudowaną położoną w Długopolu Górnym, AM 2, w granicach działki nr 630/4 o powierzchni do wydzierżawienia 0,30 ha.
  2. Załącznik mapowy stanowiący integralną część zarządzenia, oznacza położenie nieruchomości.

§ 2

Ustalam:

  1. Termin przetargu na dzień  17.06.2016 r. godz.10.oo.
  2. Cenę wywoławczą rocznego czynszu dzierżawnego brutto w wysokości 30 zł.
  3. Wadium w pieniądzu w wysokości 30 zł.
  4. Termin zwrotu wadium do siedmiu dni od daty zawarcia umowy.

§ 3

Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem nr 146/2010  Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 11.06.2010 r.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 16 maja  2016 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

PDFDługopole górne 630_4.pdf (385,76KB)