E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 109/2016 z dnia 16.05.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy – cz. dz. 352, obręb Międzylesie.

Zarządzenie nr 109/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 16 maja 2016

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy – cz. dz. 352, obręb Międzylesie.

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r.., poz. 1774 ze zm.), § 9 ust.1 uchwały nr XVI/74/2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie, oraz § 9 ust.1 zarządzenia nr 75/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 15.04.2016 r. w sprawie określenia szczegółowych uregulowań dotyczących realizacji uchwały nr XVI/74/2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie – zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Podać do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do dzierżawy części nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 352 o pow. 0,1736 ha, obręb Międzylesie, wykazanej w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 16 maja 2016 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Załącznik

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

Nr 109/2016 z dnia 16 maja 2016 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu do dzierżawy części nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 352 o pow. 0,1736 ha, obręb Międzylesie.

 

Wykaz nr  13/2016

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Obręb Międzylesie

Cz. dz. 352

SW1K/000

2.

Powierzchnia nieruchomości

0,1736 ha

3.

Opis nieruchomości

Nieruchomość  gruntowa niezabudowana     

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

1R1- tereny rolne – uprawy polowe

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

6.

Cena nieruchomości

-

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

17,36 zł*

9.

Termin wnoszenia opłat

I rata płatna do 31.III każdego roku,

 II rata płatna do 31. X każdego roku

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Dzierżawa do 5 lat

* Wydzierżawiającemu przysługuje prawo corocznej waloryzacji czynszu dzierżawnego w zależności od wskaźnika wzrostu cen towarów i usług (inflacji) bądź panującej koniunktury.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie tj. od dnia 16.05.2016 r. do dnia 07.06.2016 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1142
W tym miesiącu: 44071
Od początku: 24176149
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne