E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 85/2016 z dnia 19.04.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie nr 85/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 19 kwietnia 2016

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r.., poz. 1774 ze zm.), § 9 ust.1 uchwały nr XVI/74/2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie, oraz § 9 ust.1 zarządzenia nr 75/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 15.04.2016 r. w sprawie określenia szczegółowych uregulowań dotyczących realizacji uchwały nr XVI/74/2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie – zarządzam, co następuje:

§ 1

Podać do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości gruntowe położone w Długopolu Górnym, Goworowie, Boboszowie, Pisarach i Szklarni, wykazanych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 19 kwietnia 2016 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Załącznik                                                                                                           WYKAZ NR 11/2016

Do zarządzenia nr  85/2016                                                               BURMISTRZ MIASTA I GMINY MIĘDZYLSIE

z dnia    19.04.2016                                                                                          z dnia  20  kwietnia 2016 r.

                                                                                                    Nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

 

 

Lp.

 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia w ha przeznaczona do dzierżawy

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego

Wysokość czynszu rocznego zł

Termin wnoszenia czynszu

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

 

1.

Długopole Górne

dz. 630/4

 

0,30ha

Działka gruntowa niezabudowana

5R7 – tereny użytków rolnych – uprawy polowe

 

30 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31. X każdego roku

 

Dzierżawa do 5 lat

 

2.

Długopole Górne

dz. 204

 

0,69ha

Działka gruntowa niezabudowana

5R19 – tereny użytków rolnych – uprawy polowe

 

69 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31. X każdego roku

 

Dzierżawa do 5 lat

 

3.

Goworów

dz. 114/13

 

5,56ha

Działka gruntowa niezabudowana

8R5 – tereny użytków rolnych – uprawy polowe

 

556 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31. X każdego roku

 

Dzierżawa do 5 lat

 

4.

Boboszów

dz. 187/3

 

0,16ha

Działka gruntowa niezabudowana

2R14 – tereny użytków rolnych – uprawy polowe

 

16 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31. X każdego roku

 

Dzierżawa do 5 lat

 

5.

Boboszów

dz. 186

 

0,36ha

Działka gruntowa niezabudowana

2R15 – tereny użytków rolnych – uprawy polowe

 

36 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31. X każdego roku

 

Dzierżawa do 5 lat

 

6.

Pisary

dz. 10/1

 

1,22ha

Działka gruntowa niezabudowana

17R1– tereny użytków rolnych – uprawy polowe

 

122 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31. X każdego roku

 

Dzierżawa do 5 lat

 

7.

Szklarnia

dz. 89

 

0,12ha

Działka gruntowa niezabudowana

22R9 – tereny użytków rolnych – uprawy polowe

 

12 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31. X każdego roku

 

Dzierżawa do 5 lat

 

* Wydzierżawiającemu przysługuje prawo corocznej waloryzacji czynszu dzierżawnego w zależności od wskaźnika wzrostu cen towarów i usług (inflacji) bądź panującej koniunktury.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesiu tj. od dnia 20.04.2016 r. do dnia 12.05.2016 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl

Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 74 8126 327 wew. 27).

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 579
W tym miesiącu: 38183
Od początku: 24387075
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne