E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 88/2016 z dnia 19.04.2016 r. w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie nr 88/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 19 kwietnia 2016

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r.., poz. 1774 ze zm.), § 9 ust.1 uchwały nr XVI/74/2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie, oraz § 9 ust.1 zarządzenia nr 75/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 15.04.2016 r. w sprawie określenia szczegółowych uregulowań dotyczących realizacji uchwały nr XVI/74/2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie – zarządzam, co następuje:

§ 1

Podać do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 244/2 o pow. 0,21 ha, obręb Niemojów, wykazanej w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 19 kwietnia 2016 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Załącznik

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

Nr 88/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 244/2 o pow. 0,21 ha, obręb Niemojów.

 

Wykaz nr  12/2016

 

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Obręb Międzylesie

Cz. dz. 310/18

SW1K/00044174/9

2.

Powierzchnia nieruchomości

0,21 ha

3.

Opis nieruchomości

Nieruchomość  gruntowa niezabudowana     

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

15R10- tereny rolne – uprawy polowe

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

6.

Cena nieruchomości

-

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

21 zł*

9.

Termin wnoszenia opłat

I rata płatna do 31.III każdego roku,

 II rata płatna do 31. X każdego roku

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Dzierżawa do 5 lat

* Wydzierżawiającemu przysługuje prawo corocznej waloryzacji czynszu dzierżawnego w zależności od wskaźnika wzrostu cen towarów i usług (inflacji) bądź panującej koniunktury.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 20.04.2016 r. do dnia 12.05.2016 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1129
W tym miesiącu: 44853
Od początku: 24393745
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne