E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

DZ. 687/2 OBRĘB MIĘDZYLESIE - OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM DOT. WYDZIERŻAWIENIA 1 CZĘŚCI POD ZABUDOWĘ GARAŻOWĄ

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie  o g ł a s z a, że  dnia 19 maja 2016 r. o godz. 10,oo, w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1, odbędzie się pierwszy przetarg ustny ograniczony dot. oddania w dzierżawę na okres pięciu lat, z możliwością przedłużenia na dalszy okres, niżej wymienionej nieruchomości  wchodzącej w gminny zasób.

Uzasadnienie wyboru formy przetargu:

Wybór formy przetargu podyktowany jest brakiem garaży i miejsc pod zabudowę garażową dla zamieszkujących w budynku ul. J. Słowackiego 8.

1. Położenie nieruchomości – obręb MIĘDZYLESIE, 

l.p.

Nr geodezyjny działki

Powierzchnia działki w m2

Numer księgi wieczystej

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego brutto w zł

Wysokość wadium w zł.

1.

Cz. nr 1

dz. 687/2

18

SW1K/00049485/7

27,00 zł

5 zł

 

2.Warunki przetargu:

 1. Przetarg ogranicza się do osób zamieszkałych w budynku ul. J. Słowackiego 8, które do dnia 16 maja 2016 r.  do godziny 1400 :
 1. Złożą w pokoju nr 17 Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, ofertę przystąpienia do przetargu. zawierającą:

- wniosek o przystąpienie do przetargu,

- oświadczenie o zamieszkiwaniu w budynku przy ul. Slowackiego 8 w Międzylesiu,

- dowód wpłacenia wadium w wysokości 5 zł (słownie: pięć złotych),

 1. Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie z napisem „Przetarg ograniczony - dzierżawa nieruchomości pod zabudowę garażową – cz. działki nr 687/2”.
 2. Wadium należy wpłacić w kasie tutejszego Urzędu- pok. nr 3 /parter/ lub na konto: Bank Spółdzielczy Kłodzko, o/ Bystrzyca Kłodzka nr 91 9523 1040 0100 2176 2001 0004.
 1. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń najpóźniej na jeden dzień przed przetargiem.
 2. protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy dzierżawy z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu.
 3. Wadium podlega zwrotowi w terminie siedmiu dni od dnia zawarcia umowy o której mowa w pkt. 3.
 4. Wpłacone wadium ulega przepadkowi w sytuacji nie przystąpienia przez wygrywającego przetarg do zawarcia umowy dzierżawy z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu.
 5. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do wniesienia przed zawarciem umowy dzierżawy kwoty w wysokości 39,98 zł (słownie: trzydzieści dziewięć złotych 98/100) z tytułu przygotowania dokumentacji formalno-prawnej w kasie tut. Urzędu – pok. Nr 3 (parter), lub na konto: Bank Spółdzielczy w kłodzku o/Bystrzyca Kłodzka nr 75 9523 1040 0100 2176 2001 0001.
 6. Nieruchomość wolna jest od obciążeń.
 7. Przeznaczenie nieruchomości – pod zabudowę garażową.
 8. Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg, jeżeli zaistnieje uzasadniona przyczyna, informując o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia.
 9. Informacji udziela referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, pok. nr 17, tel. 074/ 8-126-327 wew. 14/.

Międzylesie, dnia 19.04.2016 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

mapa dz. 687_2.jpeg

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 138
W tym miesiącu: 43067
Od początku: 24175145
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne