E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 75/2016 z dnia 15.04.2016 r. w sprawie określenia szczegółowych uregulowań dotyczących realizacji uchwały nr XVI/74/2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy

Zarządzenie nr 75/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia  15 kwietnia  2016 r.

w sprawie określenia  szczegółowych uregulowań dotyczących realizacji uchwały nr XVI/74/2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu  z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie.

Na podstawie art.  25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.), 30 ust. 1, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r.  poz. 446.), w wykonaniu uchwały nr XVI/74/2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu  z dnia 22 marca 2016  r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie - zarządzam co następuje:

Rozdział 1

Rozkładanie na raty należności za nabywane od gminy  nieruchomości, oprocentowanie, wysokość kaucji.

§ 1..1. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane z przygotowaniem dokumentacji formalno-prawnej, w szczególności sporządzenia wyceny nieruchomości, dokumentacji geodezyjnej, publikacji w prasie, regulowaniem stanu księgi wieczystej, w części proporcjonalnej do udziału w nieruchomości oraz koszty związane z przeniesieniem prawa własności.

2. Uregulowania zawarte w ust. 1 zastosowanie mają odpowiednio w przypadku zamiany, darowizny, obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi. Warunki ponoszenia kosztów strony ustalają umownie.

§ 2.1. Cena sprzedawanej nieruchomości w trybie bezprzetargowym, na wniosek nabywcy, może zostać rozłożona przez Burmistrza na raty roczne, na czas nie dłuższy niż cztery lata.

2. Pierwsza rata w wys. 1/3 ceny nabywanej nieruchomości płatna jest przed zawarciem umowy, a kolejne  raty płatne są z góry do dnia 31 marca każdego roku.

4. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu  stopy procentowej  równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

 § 3. Stawka procentowa pierwszej opłaty  z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 25 ceny nieruchomości gruntowej.

Rozdział 2

Przetargi na oddawanie w dzierżawę nieruchomości na cele rolne.

Stawka rocznego czynszu dzierżawnego.

§ 4. Przy przeprowadzaniu przetargów na oddanie w dzierżawę nieruchomości zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów  dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014, poz. 1490).

§ 5. Formę i termin przetargu określa Burmistrz  w drodze zarządzenia.

§ 6. Wadium wnoszone jest w pieniądzu i wynosi 100 % ceny wywoławczej ustalonej do przetargu.

§ 7. Postąpienie nie może być mniejsze niż 10% ceny wywoławczej czynszu.

§ 8. Protokół z przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy, w terminie 7 ( 14) dni od jego rozstrzygnięcia.

§ 9.  1.  Określa się  roczny  czynsz dzierżawny w wysokości 100 zł. brutto za 1 hektar fizyczny gruntu, stanowiący cenę wywoławczą do przetargu.

2. Określenie nowej stawki czynszu następuje w drodze zarządzenia Burmistrza.

3. Czynsz waloryzowany jest raz w roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni. Zmniejszenie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni nie powoduje waloryzacji czynszu.

Rozdział 3

Wydzierżawianie, zasady przeprowadzania kontroli dzierżawionych nieruchomości rolnych

§ 10.1.Burmistrz wydzierżawia grunty rolne do 5-ciu lat, natomiast w przypadkach, kiedy przedmiot dzierżawy objęty jest pomocą finansową Unii Europejskiej bądź państwa, która to pomoc  uwarunkowana jest dzierżawą dłuższą niż 5 lat, a dzierżawca przedłoży odpowiednie dokumenty na potwierdzenie tego faktu, burmistrz może wydzierżawić nieruchomości do 10-ciu lat.

2.W przypadku odstąpienia przez dzierżawcę od programu pomocowego, czas obowiązującej umowy zostanie zmieniony na okres do 5-ciu lat.

§ 11.1. Kontroli podlegają nieruchomości rolne będące przedmiotem dzierżawy, w szczególności w zakresie zgodności wykorzystywania  z celem określonym w umowie oraz wywiązywania się przez dzierżawcę z obowiązków wobec gminy na przedmiocie dzierżawy.

2. Każdego roku kontrolą objęte jest co najmniej 10% nieruchomości wydzierżawionych.

3. Do dnia 15 kwietnia każdego roku kierownik referatu infrastruktury technicznej i gospodarki przedkłada burmistrzowi plan kontroli, który zawiera:

1) ogólną powierzchnię gruntów wydzierżawionych w gminie oraz liczbę dzierżawców

2) nazwę miejscowości objętej kontrolą, numery geodezyjne działek i ich powierzchnię

3) termin kontroli w miesięcznych przedziałach czasowych.

4. Kontrola przeprowadzana jest w okresie od 1 maja do 30 września każdego roku.

5. Kontrolę przeprowadza pracownik merytoryczny.

6. Kierownik referatu przedkłada Burmistrzowi do 30 października każdego roku sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli.

§ 12.1. O terminie kontroli dzierżawca powiadamiany jest pisemnie pocztą lub drogą elektroniczną, na co najmniej 2 tygodnie przed planowaną kontrolą.

2. Kontrola przeprowadzana jest w obecności dzierżawcy  lub bez jego udziału, jeżeli powiadomienie o terminie kontroli doręczono skutecznie.

3. Z przeprowadzonej kontroli  sporządzany jest protokół, stanowiący załącznik do zarządzenia.

4. Kierownik referatu ITiG na bieżąco dokonuje oceny protokołów wydając stosowne polecenia, wnioski, wpisując je w pkt 11 protokołu.

5. W szczególnych sytuacjach, Burmistrz może polecić przeprowadzenie kontroli gruntów nie objętych planem.

Rozdział 4

Przepisy końcowe

§ 13. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisnia.

§ 15. Traci moc zarządzenie nr 121/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 5. lipca 2012 r. ( ze zm.) w sprawie  określenia  szczegółowych uregulowań dotyczących realizacji uchwały nr XVI/83/2012 Rady Miejskiej w Międzylesiu  z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie.

Międzylesie, dnia 15 kwietnia 2016  r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1063
W tym miesiącu: 34486
Od początku: 24166564
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne