E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 76/2016 z dnia 15.04.2016 r. w sprawie określenia formy i terminu II-go przetargu na zbycie działki zabudowanej Różanka 12, 12A, dz. nr 125/2 – obręb Różanka.

Zarządzenie nr 76 /2016

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 15 kwietnia 2016 r.

w sprawie określenia formy i terminu II-go przetargu na zbycie działki zabudowanej Różanka 12, 12A, dz. nr 125/2 – obręb Różanka.

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 67 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r., poz. 1774.), § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) oraz w wykonaniu uchwały  nr X/43/2015 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 8 września 2015 r. w sprawie udzielenia  zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej w granicach działki nr 125 o pow. 0,8000 ha, obręb Różanka 12, 12A – zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Wobec faktu, że pierwszy ustny przetarg nieograniczony, ogłoszony na dzień 11 kwietnia 2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym postanawiam:

a) obniżyć cenę wywolawczą nieruchomości ustaloną przy ogłoszeniu pierwszego przetargu z kwoty 373.000 zł do 295.000 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

b) określam termin drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w granicach działki geodezyjnej nr 125/2 o pow. 0,7771 ha połozonej w Różance, sw1K/00076755/9 - na dzień 20 maja 2016 r. na godz. 9.00

c) ustalam wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej.

  1. Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem nr 146/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 11.06.2010 r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 15 kwietnia 2016 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 499
W tym miesiącu: 65003
Od początku: 24319626
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne