Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 79/2016 z dnia 15.04.2016 r. w sprawie określenia formy i terminu II-go przetargu na zbycie działki niezabudowanej nr 190 – obręb Boboszów.

Zarządzenie nr 79/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 15 kwietnia 2016 r.

w sprawie określenia formy i terminu II-go przetargu na zbycie działki niezabudowanej nr 190 – obręb Boboszów.

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 67 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r., poz. 1774), § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) oraz w wykonaniu uchwały  nr XXXIII/179/2013 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie udzielenia  zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki nr 190 o pow. 5,46 ha, obręb Boboszów – zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Wobec faktu, że pierwszy ustny przetarg nieograniczony, ogłoszony na dzień 01 kwietnia 2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym postanawiam:
  1. obniżyć cenę wywoławczą nieruchomości ustaloną przy ogłoszeniu pierwszego przetargu o 25%, to jest do 2.813.625 zł, (słownie: dwa miliony osiemset trzynaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych);
  2. określam termin drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości  gruntowej niezabudowanej nr 190 o pow. 5,46 ha , SW1K/00044174, obręb Boboszów - na dzień 24 czerwca  2016 r. na godz. 1000.
  3. ustalam  wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej.
  1. Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem nr 146/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 11.06.2010 r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 15 kwietnia 2016 r. 

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 3221
W tym miesiącu: 186065
Od początku: 22809735
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne