E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 82/2016 z dnia 15.04.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży – dz. 169 o pow. 0,08 ha, obręb Nagodzice.

 

Zarządzenie nr 82/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 15 kwietnia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży – dz. 169 o pow. 0,08 ha, obręb Nagodzice.

Na podstawie art.  35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r., poz. 1774) oraz w wykonaniu Uchwały Nr XXV/145/08 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 28 października 2008 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr 168 o pow. 0,06 ha oraz 169 o pow. 0,08 ha, obręb Nagodzice – zarządzam co następuje:

§ 1

Podać do publicznej wiadomości informację o sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki nr 169 o pow. 0,08 ha, SW1K/00044170/1, położonej w Nagodzicach, wykazanej w załączniku do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 15 kwietnia 2016 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Załącznik

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

Nr 82/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży – dz. 169 o pow. 0,08 ha, obręb Nagodzice.

Wykaz nr  10/2016

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Obręb Nagodzice

dz. 169

SW1K/00044170/1

2.

Powierzchnia nieruchomości

0,08 ha

3.

Opis nieruchomości

Działka niezabudowana porośnięta trawą i częściowo samosiejkami

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

w części 14MN22 - tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą, w części 14R30 – tereny rolne – uprawy polowe.

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

6.

Cena nieruchomości

           Cena gruntu –  7.290 zł brutto

 

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

-

9.

Termin wnoszenia opłat

-

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

30.05.2016 r.

 

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 18.04.2016 r. do dnia 09.05.2016 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 368
W tym miesiącu: 35392
Od początku: 24167470
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne