E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 81/2016 z dnia 15.04.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego Pisary 41/1, obręb Pisary, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie nr 81/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 15 kwietnia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego Pisary 41/1, obręb Pisary, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.    z 2016 r., poz. 446), art. 35, art. 37 ust. 2 pkt. 1 w zw. z art. 34 ust. 1 pkt. 3  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 1774) – zarządzam co następuje:

§ 1

Podać do publicznej wiadomości informację o sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, lokal mieszkalny Pisary 41/1, w granicach działki nr 127 o pow. 0,07 ha, SW1K/00066544/4, obręb Pisary, wykazany w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 15 kwietnia 2016 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Załącznik

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

Nr 81/2016  z dnia  15 kwietnia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego Pisary 41/1, obręb Pisary, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

 

Wykaz nr 9/2016

 

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

Pisary

dz. 127

SW1K/00066544/4

2.

Powierzchnia nieruchomości

0,07 ha

3.

Opis nieruchomości

Pisary 41/1

lokal mieszkalny położony na I piętrze (II kondygnacja) budynku, w skład którego wchodzą: dwa pokoje, kuchnia, łazienka z w.c. i przedpokój o łącznej pow. 61 m2, do lokalu przynależy spiżarnia i piwnica o łącznej pow. 12 m2.

Z prawem własności lokalu wiąże się udział w częściach wspólnych budynku i w prawie własności gruntu w wys. 5600/10000

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

17MN19-zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

6.

Cena nieruchomości

 77.560 zł brutto

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

-

9.

Terminy wnoszenia opłat

-

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

30.05.2016 r.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 18.04.2016 r. do dnia 09.05.2016 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1378
W tym miesiącu: 44307
Od początku: 24176385
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne