Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 80/2016 z dnia 15.04.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego ul. J. Słowackiego 5/1, obręb Międzylesie, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie nr 80/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 15 kwietnia 2016 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego ul. J. Słowackiego 5/1, obręb Międzylesie, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.    z 2016 r., poz. 446), art. 35, art. 37 ust. 2 pkt. 1 w zw. z art. 34 ust. 1 pkt. 3  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 1774) – zarządzam co następuje:

§ 1

Podać do publicznej wiadomości informację o sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, lokal mieszkalny ul. J. Słowackiego 5/1, w granicach działki nr 164/19 o pow. 0,0166 ha, SW1K/00056051/8, obręb Międzylesie, wykazany w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 15 kwietnia 2016 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Załącznik

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie Nr 80/2016  z dnia 15 kwietnia 2016 r. - w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego ul. J. Słowackiego 5/1, obręb Międzylesie, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

 

Wykaz nr 8/2016

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

Międzylesie, dz. 164/19 , SW1K/00056051/8

2.

Powierzchnia nieruchomości

0,0166 ha

3.

Opis nieruchomości

ul. J. Słowackiego 5/1 - lokal mieszkalny położony na parterze (I kondygnacja) budynku, w skład którego wchodzą: pokój z aneksem kuchennym, pokój, łazienka z w.c. o łącznej pow. 45,20 m2. Z prawem własności lokalu wiąże się udział w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu w wys. 1450/10000

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

1MW11-zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

6.

Cena nieruchomości

 61.160 zł brutto

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Pierwsza opłata – 15% ceny nieruchomości gruntowej. Opłaty roczne – 1% ceny nieruchomości gruntowej, powiększonej o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

-

9.

Terminy wnoszenia opłat

pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu - płatna przed terminem podpisania umowy w formie aktu

notarialnego. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu płatne są przez cały okres użytkowania wieczystego, począwszy od roku 2017, w terminie do dnia 31 marca każdego roku.

10.

Zasady aktualizacji opłat

zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu może być aktualizowana nie częściej, niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tego gruntu ulegnie zmianie.

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

30.05.2016 r.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 18.04.2016 r. do dnia 09.05.2016 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak