E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 78/2016 z dnia 15.04.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości niezabudowanej do sprzedaży – dz. 773/6 o pow. 0,2492 ha, obręb Domaszków.

Zarządzenie nr 78/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 15 kwietnia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości niezabudowanej do sprzedaży – dz. 773/6 o pow. 0,2492 ha, obręb Domaszków.

Na podstawie art.  35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 1774) oraz w wykonaniu Uchwały Nr XVI/75/2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 773/6 o pow. 0,2492 ha, obręb Domaszków – zarządzam co następuje:

§ 1

Podać do publicznej wiadomości informację o sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki nr 773/6 o pow. 0,2492 ha, SW1K/00065658/9, położonej w Domaszkowie, wykazanej w załączniku do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 15 kwietnia 2016 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Załącznik

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

Nr 78/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości niezabudowanej do sprzedaży – dz. 773/6, obręb Domaszków.

 

Wykaz nr  7/2016

 

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Obręb Domaszków

dz. 773/6

SW1K/00065658/9

2.

Powierzchnia nieruchomości

0,2492 ha

3.

Opis nieruchomości

Działka położona w centralnej strefie zabudowy miejscowości, w sąsiedztwie skrzyżowania i ronda lokalnych dróg dojazdowych, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej oraz gospodarczej. Istnieje możliwość podłączenia do energii elektrycznej, wodociągu, oraz do linii kanalizacji deszczowej. Dostęp komunikacyjny bardzo dobry z drogi asfaltowej przebiegającej przez wieś. , droga krajowa nr 336. Teren działki lekko nachylony w kierunku południowym.

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

4MU4 – teren pod zabudowę mieszkaniowo – usługową

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

6.

Cena nieruchomości

           Cena gruntu –   186.900 zł brutto

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

-

9.

Termin wnoszenia opłat

-

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze przetargu

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

30.05.2016 r.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 18.04.2016 r. do dnia 09.05.2016 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 247
W tym miesiącu: 43176
Od początku: 24175254
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne