E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 67/2016 z dnia 31.03.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 67/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r.poz.885 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 poz. 1515) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XIV/65/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2016, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

 

                                                                         § 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów po zmianach wynosi  27 708 502,64 zł, w tym dochody bieżące  23 293 177,64 zł; dochody majątkowe 4 415 325 zł.

 

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków po zmianach wynosi 26 591 752,64 zł, w tym wydatki bieżące 22 753 897,49 zł, wydatki majątkowe 3 837 855,15 zł.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

U Z A S A D N I E N I E :

I Zmian w planie dochodów dokonano z tytułu:

- dział 750 rozdział 75011- zwiększenia  o kwotę 7 958 zł z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

- dział 751 rozdział 75101- zwiększenia o kwotę 8  570 zł z tytułu dotacji na zakup urn wyborczych,

- dział 852 rozdział 85212- zwiększenia o kwotę 272 400 zł z tytułu dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

- dział 852 rozdział 85213- zwiększenia o kwotę 600 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione,

- dział 852 rozdział 85213- zwiększenia o kwotę 500 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione,

- dział 852 rozdział 85214 - zmniejszenia o kwotę 16 600 zł z tytułu dotacji na wypłatę zasiłków okresowych,

-dział 852 rozdział 85215 – zmniejszenia o kwotę 516 zł z tytułu dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r,

- dział 852 rozdział 85216 – zwiększenia o kwotę 3 000 zł z tytułu dotacji na wypłatę zasiłków stałych,

- dział 852 rozdział 85295 – zwiększenia o kwotę 10 000 zł z tytułu dotacji na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

 

II. Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:

- dział 600– rozdział 60016, 60095- przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w zakresie organizacji robót publicznych,

- dział 700 rozdział 70005- przeniesienia pomiędzy paragrafami w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami

 dział 750 rozdział 75011- zwiększenia  o kwotę 7 958 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,

- dział 751 rozdział 75101- zwiększenia o kwotę 8 570 zł na zakup urn wyborczych,

Dział 851 rozdział 85154-  przeniesienia pomiędzy paragrafami w zakresie realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi, 

- dział 852 rozdział 85212- zwiększenia o kwotę 272 400 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

- dział 852 rozdział 85213- zwiększenia o kwotę 600 zł na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione,

- dział 852 rozdział 85213- zwiększenia o kwotę 500 zł na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione,

- dział 852 rozdział 85214 - zmniejszenia o kwotę 16 600 zł na wypłatę zasiłków okresowych,

-dział 852 rozdział 85215 – zmniejszenia o kwotę 516 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r,

- dział 852 rozdział 85216 – zwiększenia o kwotę 3 000 zł na wypłatę zasiłków stałych,

- dział 852 rozdział 85295 – zwiększenia o kwotę 10 000 zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

XLSzałącznik nr 1 - dochody - zarz 67-2016.xls (10,50KB)

XLSzałącznik nr 2 - wydatki - zarz 67-2016.xls (14,50KB)

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1107
W tym miesiącu: 44036
Od początku: 24176114
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne