E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 51/2016 z dnia 29.02.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 51/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r.poz.885 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 poz. 1515) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XIV/65/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2016, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

 

                                                                         § 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów po zmianach wynosi  27 555 995 zł, w tym dochody bieżące  23 165 670 zł; dochody majątkowe 4 390 325 zł.

 

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków po zmianach wynosi 26 439 245 zł, w tym wydatki bieżące 22 697 847,85 zł, wydatki majątkowe 3 741 397,15 zł.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

U Z A S A D N I E N I E :

I Zmian w planie dochodów dokonano z tytułu:

- dział 852 rozdział 85295- zwiększenia o kwotę 2 893 000 zł z tytułu dotacji na realizację Programu Rodzina 500 Plus,

II. Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:

- dział 700 rozdział 70005- przeniesienia pomiędzy paragrafami w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami,

- dział 750 rozdział 75023– przeniesienia pomiędzy paragrafami w zakresie bieżącej działalności Urzędu Miasta i Gminy,

- dział 852 rozdział 85295- zwiększenia o kwotę 2 893 000 zł  na realizację Programu Rodzina 500 Plus,

- dział 854 rozdział 85415- przeniesienia pomiędzy paragrafami w zakresie pomocy materialnej dla uczniów,

dział 900- rozdział 90001, 90003, 90015- przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z realizacją zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,

- dział 921 rozdział 92109- przeniesienia pomiędzy paragrafami w zakresie kosztów utrzymania świetlic wiejskich.

XLSzałącznik nr 1 - dochody zarz 51.xls (5,50KB)

XLSzałącznik nr 2 - wydatki - zarz 51.xls (13,00KB)

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1600
W tym miesiącu: 41325
Od początku: 24173403
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne