Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 294/2015 z dnia 31.12.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

ZARZĄDZENIE NR 294/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 31 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r.poz.885 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 poz. 1515) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr III/6/2014 z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2015, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan wydatków po zmianach wynosi 25 420 295,85 zł, w tym wydatki bieżące 22 784 418,43 zł; wydatki majątkowe 2 635 877,42 zł.

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

U Z A S A D N I E N I E :

I. Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:

- dział 600– rozdział 60016, 60095- przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w zakresie organizacji robót publicznych oraz bieżącego utrzymania dróg gminnych,

- dział 700 rozdział 70005- przeniesienia pomiędzy paragrafami w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami,

- dział 750 rozdział 75023, 75075, 75095 – przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami z tytułu bieżącej działalności Urzędu Miasta i Gminy oraz promocji gminy,

- dział 751 rozdział 75101- przeniesienia pomiędzy paragrafami w zakresie wydatków na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców,

- dział 754 rozdział 75412 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w zakresie bieżącej działalności Ochotniczych Straży Pożarnych

- dział 801 rozdział 80101, 80104, 80110, 80113, 80146, 80148, 80149, 80149,80150- przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w zakresie bieżącego funkcjonowania Samorządowego Przedszkola w Międzylesiu oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaszkowie oraz w zakresie dowożenia uczniów do szkół,

- dział 851 rozdział 85153, 85154-  przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w zakresie realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi, 

- dział 852 rozdział 85201, 85202 -  przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w zakresie wydatków na rodziny zastępcze,

dział 900- rozdział 90001, 90002 90003, 90004 ,90015, 90095- przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z realizacją zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,

- dział 921 rozdział 92105, 92109- przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z realizacja zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego,

- dział 926 rozdział 92601, 92695- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zadań w zakresie kultury fizycznej.

XLSzał nr 1 - zarz 294.xls (72,50KB)

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 4113
W tym miesiącu: 195755
Od początku: 22819425
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne