Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 57/2016 z dnia 09.03.2016 r. w sprawie określenia formy i terminu pierwszego przetargu na zbycie działki zabudowanej nr 125/2 o pow. 0,7771 ha, obręb Różanka

Zarządzenie nr 57/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 9 marca 2016 r.

w sprawie określenia formy i terminu pierwszego przetargu na zbycie działki zabudowanej nr 125/2 o pow. 0,7771 ha - obręb Różanka.

Na podstawie § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), oraz w wykonaniu uchwały nr X/43/2015 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 8 września 2015 r. w sprawie udzielenia  zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej w granicach działki nr 125 o pow 0,8000 ha, obręb Różaka 12, 12A– zarządzam co następuje:

§ 1

Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w granicach działki geodezyjnej nr 125/2 o pow. 0,7771 ha, położonej w Różance, KW SW1K/00076755/9, nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

§ 2

  1. Ustala się:
    1. termin przetargu na dzień 11.04.2016 r. godz. 1000,
    2. cenę wywoławczą nieruchomości na kwotę – 373.000 zł,
    3. wadium w pieniądzu w wysokości 5% ceny wywoławczej.
  1. Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr 146/2010 z dnia 11.06.2010 r.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ITiG Ewie Siwek.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Miedzylesie, dnia 9 marca 2016 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 10806
W tym miesiącu: 224301
Od początku: 22847971
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne