E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

„Rodzina 500 plus” już w kwietniu

„Rodzina 500 plus” już w kwietniu

Realizator „Programu 500+” w gminie Międzylesie:

 • Ośrodek Pomocy Społecznej  w Międzylesiu ul. Kolejowa 3,
 • tel. 74 812 63 38 oraz  74 814 87 64

Kiedy wnioski?

 • Ośrodek będzie przyjmował wnioski o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych na dzieci od dnia 1 kwietnia 2016r.
 • Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie świadczeń od 1 kwietnia, po tym czasie świadczenie będzie wypłacane od miesiąca złożenia wniosku.
 • Wniosek będzie można złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet tj. za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Kto otrzyma świadczenie:

 • rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka (jeżeli wystąpili do sądu  z wnioskiem o przysposobienie dziecka)
 • świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat
 • wyjaśniamy, że zgodnie z ustawą „pierwsze dziecko – oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia (...)”, więc jeśli w rodzinie jest dwoje dzieci i jedno z nich ukończy 18 lat, wówczas młodsze dziecko staje się pierwszym dzieckiem i należy udokumentować sytuację dochodową rodziny.

Na jaki czas będzie przysługiwało świadczenie?

 • Pierwszy okres świadczeniowy będzie trwał od 1 kwietnia 2016r. do 30 września 2017r., potem zawsze od 1 października do 30 września (wnioski na kolejne okresy będzie można składać już od 1 sierpnia danego roku).

Dochody rodziny:

 • Gdy rodzina będzie się ubiegać wyłącznie o świadczenie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej.
 • Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione jest od kryterium dochodowego (800,-zł na osobę w rodzinie, a w przypadku gdy w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności 1200,-zł na osobę). W okresie zasiłkowym od 1 kwietnia 2016r. - należy udokumentować dochody osiągnięte w roku 2014.

Rodziny zastępcze:

 • Dla rodzin zastępczych kierowane jest odrębne wsparcie w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodziny te powinny zwrócić się o przyznanie świadczenia 500,-zł  do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku

Świadczenie wychowawcze a świadczenia na dzieci pobierane za granicą:

 • Świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze.

Świadczenie wychowawcze a inna pomoc z Ośrodka:

 • Świadczenie wychowawcze 500,-zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, stypendiów dla uczniów i studentów.

Czy wydatkowanie środków będzie kontrolowane:

 • W przypadku sygnałów o marnotrawieniu świadczenia u rodziny będzie przeprowadzony wywiad środowiskowy, aby ustalić jak wygląda sytuacja w rodzinie. Pracownik Ośrodka na podstawie informacji od pracownika socjalnego będzie mógł zamienić gotówkę na pomoc rzeczową lub w formie opłacania usług. W przypadku uniemożliwienia przeprowadzenia wywiadu środowiskowego nastąpi odmowa przyznania świadczenia lub wstrzymanie jego wypłaty.

 

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka. Programem objętych zostanie 2,7 mln rodzin wychowujących 3,7 mln dzieci.

Program „Rodzina 500 plus” to pierwsze tak szerokie i systemowe wsparcie polskich rodzin. Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. Jego celem jest poprawa sytuacji życiowej rodzin oraz odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w Polsce.

500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

O wsparcie ubiegać będą mogli się także samotni rodzice, rodziny patchworkowe oraz rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w gminie, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Start programu planowany jest na 1 kwietnia br. Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 30 września 2017 r.

Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., to świadczenia wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r.

Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.), prawo do świadczenie zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

PDFInformator dla UW do internetu.pdf (984,69KB)

PDFulotka A4 do DL_spad3mm.pdf (501,47KB)

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 887
W tym miesiącu: 54782
Od początku: 24073140
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne