Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 31/2016 dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.

ZARZĄDZENIE NR 31/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r.poz.885 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 poz. 1515) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XIV/65/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2016, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

 

                                                                         § 1

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia

Plan dochodów po zmianach wynosi24 662 995 zł, w tym dochody bieżące  20 272 670 zł; dochody majątkowe 4 390 325 zł.

 

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia

Plan wydatków po zmianach wynosi 23 546 245 zł, w tym wydatki bieżące 19 804 847,85 zł, wydatki majątkowe 3 741 397,15 zł.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E :

I Zmian w planie dochodów dokonano z tytułu:

- dział 852 rozdział 85215 - zwiększenia o kwotę 2 210 zł z tytułu dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r,

 

II. Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:

- dział 010– rozdział 01010,01095- przeniesienia pomiędzy paragrafami w zakresie rolnictwa i łowiectwa,

- dział 700 rozdział 70005- przeniesienia pomiędzy paragrafami w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami,

- dział 852 rozdział 85215 – zwiększenia o kwotę 2 210 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r,

dział 900- rozdział 90015, 90095- przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z realizacją zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,

- dział 921 rozdział 92109- przeniesienia pomiędzy paragrafami w zakresie kosztów utrzymania świetlic wiejskich,

- dział 926 rozdział 92695- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zadań w zakresie kultury fizycznej.

 

/-/  Burmistrz Tomasz Korczak

 

 

XLSzarz 31-2016 - załącznik nr 1 -dochody.xls (35,50KB)

XLSzarz 31-2016 - załącznik nr 2 -wydatki.xls (32,00KB)

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 5370
W tym miesiącu: 197012
Od początku: 22820682
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne