Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie nr 13/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
z dnia 13 stycznia  2016 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Międzylesie

Na podstawie art. 47 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r, poz.1515),§ 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U.nr z 2015 r, poz.1542),  w wykonaniu upoważnienia zawartego w § 13 pkt  4 i 6 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XIV/65/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2016  zarządzam, co następuje:

§ 1
Upoważniam :
1)    Dyrektora Zespołu Szkół w Międzylesiu
2)    Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaszkowie
3)    Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Międzylesiu
4)    Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu
do :
1. dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, za wyjątkiem wynagrodzeń ze stosunku pracy ,w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej,
2.  zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 2

1. Wykonywanie wyżej wymienionych czynności odbywa się w ramach przyznanych środków.
2. Kierownicy jednostek organizacyjnych, zawiadamiają Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie o dokonanych zmianach w planach finansowych, w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany.
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4

Zarządzenie obowiązuje od dnia  02 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.