Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 25/2016 z dnia 25.01.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży – dz. 125/2 o pow. 0,7771 ha, obręb Różanka.

 

Zarządzenie nr 25/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 25 stycznia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży – dz. 125/2 o pow. 0,7771 ha, obręb Różanka.

Na podstawie art.  35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r., poz. 1774 ze zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Nr X/43/2015 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 8 września 2015 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej nr 125 o pow. 0,8000 ha, obręb Różanka 12, 12A – zarządzam co następuje:

§ 1

Podać do publicznej wiadomości informację o sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej w granicach działki nr 125/2 o pow. 0,7771 ha, SW1K/00076755/9, położonej w Różance, wykazanej  w załączniku do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 25 stycznia 2016 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Załącznik

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

Nr 25/2016 z dnia 25 stycznia  2016 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży – dz. 125/2 o pow. 0,7771 ha, obręb Różanka.

Wykaz nr  2/2016

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Obręb Różanka

dz. 125/2

SW1K/00076755/9

2.

Powierzchnia nieruchomości

0,7771 ha

3.

Opis nieruchomości

Zabudowana nieruchomość gruntowa położona jest w centralnej strefie zabudowy. Działka wyposażona jest w sieć energetyczną, wodną, kanalizacyjną. Dostęp komunikacyjny bardzo dobry. Dziaka zabudowana jest budynkiem użytkowym o pow. użytkowej 1068,25 m2 i gospodarczym – kotłownia o pow. uż. 14,75 m2. Budynek wolnostojący, podwpiwiczony. Konstrukcja budynku murowana z kamienia i cegły ceramicznej. Dach konstrukcji drewnianej kryty blachą. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana.  

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

10MU1 - tereny pod zabudowę mieszkaniowo - usługową.

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

6.

Cena nieruchomości

           Cena gruntu –  373.000 zł brutto

 

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

-

9.

Termin wnoszenia opłat

-

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze przetargu

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

07.03.2016 r.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 25.01.2016 r. do dnia 15.02.2016 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 11094
W tym miesiącu: 224589
Od początku: 22848259
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne