E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

NR 282/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r.poz.885 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 poz. 1515) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr III/6/2014 z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2015, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

 

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów po zmianach wynosi 29 052 945,85 zł, w tym dochody bieżące

23 231 833,14 zł; dochody majątkowe 5 821 112,71 zł.

 

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków po zmianach wynosi 25 335 645,85 zł, w tym wydatki bieżące

22 699 768,43 zł;  wydatki majątkowe 2 635 877,42 zł.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

U Z A S A D N I E N I E :

 

I. Zmian w planie dochodów dokonano z tytułu:

- dział 852– zmniejszenia o kwotę 95 228 zł, w tym:

- rozdział 85212 – 85 000 zł  tytułu dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych,

- rozdział 85213 – 420 zł z tytułu dotacji na:  opłacenie składek od zasiłków stałych 300 zł oraz składek od świadczeń pielęgnacyjnych 120 zł,

-rozdział 85214- 7 000 zł z tytułu dotacji na wypłatę zasiłków okresowych,

- rozdział 85216 – 2 600 zł z tytułu dotacji na wypłatę zasiłków stałych,

- rozdział 85219 – 208 zł z tytułu dotacji na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych,

- dział 854 rozdział 85415 - zmniejszenia o kwotę 1 000 zł z tytułu dotacji na wypłatę zasiłków losowych  dla uczniów na cele edukacyjne w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom.

 

II. Zmian w zakresie wydatków budżetu gminy dokonano z tytułu:

- dział 600 rozdział 60016, 60078, 60095 – przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu w zakresie prac publicznych oraz remontu drogi gminnej na dz. Nr 185/68, 483, 519, 520 ,521 w Międzylesiu w km 0+041-0+919 ( intensywne opady deszczu z gradobiciem 2015 rok),

- dział 700 rozdział 70005 -  – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami,

- dział 750 rozdział 75023, 75075- przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu w zakresie wydatków bieżących na administracje publiczną,

- 754 rozdział 75412, 75421 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej,

- dział 801 rozdział 80101, 80104, 80110, 80113-  przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu w zakresie oświaty i wychowania,

- 851 rozdział 85154- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,

- 852 rozdział 85204, 85206, 85214 przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu w zakresie pomocy społecznej oraz zmniejszenia planu o kwotę 95 228 zł, w tym:

- rozdział 85212 – 85 000 zł  na wypłatę świadczeń rodzinnych,

- rozdział 85214-    7 000 zł na wypłatę zasiłków okresowych,

- rozdział 85216 – 2 600 zł  na wypłatę zasiłków stałych,

- rozdział 85219 – 208 zł  na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych,

- dział 854 rozdział 85401 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu oraz w rozdziale 85415 – zmniejszenia o kwotę 1 000 zł  na wypłatę zasiłków losowych  dla uczniów na cele edukacyjne w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom,

- dział 921 rozdział 92105, 92109, 92120 - przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego,

- dział 926 rozdział 92601, 92695 - przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu w zakresie kultury fizycznej.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

XLSzał nr 1 - dochody - zarz 282.xls (9,00KB)
XLSzał nr 2 - wydatki- zarz 282.xls (32,00KB)
 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 194
W tym miesiącu: 31022
Od początku: 24379914
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne