Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 7/2016 z dnia w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie nr 7 /2016

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 7 stycznia  2016 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Na podstawie uchwały nr XIV/83/2012 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie, oraz § 9 ust. 1 zarządzenia nr 121/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 05 lipca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych uregulowań dotyczących realizacji uchwały nr XIV/83/2012 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie – zarządzam co następuje:

§ 1

Podać do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do dzierżawy  nieruchomości gruntowe położone w Jaworku, Gajniku i Boboszowie, wykazanych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 7 stycznia 2016 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Załącznik                                                                                 WYKAZ NR 1/2016

do zarządzenia nr 7/2016                                      BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE

z dnia 07.01.2016                                                                  z dnia 07 stycznia 2016 r.

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia w ha przeznaczona  do dzierżawy

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego

Wysokość czynszu rocznego w zł

Termin wnoszenia czynszu

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

1.

Jaworek

dz. 14/8

 KW 43820

0,11 ha

Działka gruntowa niezabudowana

9MN9/ME – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza/zabudowa mieszkaniowo-rekreacyjna o podwyższonym standardzie ekologicznym;

9R10 - tereny użytków rolnych – uprawy polowe

11 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 5 lat

2.

Gajnik

dz. 160/4

 SW1K/00043828/2

0,1688 ha

Działka gruntowa niezabudowana

6MN11 - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza

6R7 - tereny użytków rolnych – uprawy polowe

16,88 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 5 lat

3.

Boboszów

dz. 16

 SW1K/00044174/9

1,09 ha

Działka gruntowa niezabudowana

2R3 - tereny użytków rolnych – uprawy polowe

109 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 5 lat

4.

Boboszów

dz. 13

 SW1K/00044174/9

0,84 ha

Działka gruntowa niezabudowana

2R3 - tereny użytków rolnych – uprawy polowe

84 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 5 lat

* Wydzierżawiającemu przysługuje prawo corocznej waloryzacji czynszu dzierżawnego w zależności od wskaźnika wzrostu cen towarów i usług (inflacji) bądź panującej koniunktury.  

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 08.01.2016 r. do dnia 29.01.2016 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 4599
W tym miesiącu: 211351
Od początku: 22835021
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne