Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

NR 269/2015 z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

ZARZĄDZENIE NR 269/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 17 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r.poz.885 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 poz. 1515) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr III/6/2014 z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2015, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów po zmianach wynosi 29 099 772,47 zł, w tym dochody bieżące

23 278 659,76 zł; dochody majątkowe 5 821 112,71 zł.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków po zmianach wynosi 25 382 472,47 zł, w tym wydatki bieżące

22 746 595,05 zł;  wydatki majątkowe 2 635 877,42 zł.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E :

I. Zmian w planie dochodów dokonano z tytułu:

- dział 801 rozdział 80101,80110 – zmniejszenia o kwotę 1 209,96 zł z tytułu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

II. Zmian w zakresie wydatków budżetu gminy dokonano z tytułu:

- dział 801 rozdział 80101, 80110 – zmniejszenia o kwotę 1 209,96 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

- dział 801 rozdział 80101, 80104 – przeniesienia kwoty 23 312 zł z Urzędu Miasta i Gminy, ze środków zabezpieczonych na bieżące remonty dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaszkowie na wynagrodzenia w związku z utworzeniem od m-ca IX/2015 roku

drugiego oddziału dla uczniów klas I oraz na zorganizowanie nauczania języka angielskiego dla dzieci uczęszczających do przedszkola.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

XLSzał nr 1- dochody- zarz 269.xls (36,00KB)
XLSzał nr 2 - wydatki- zarz 269.xls (38,00KB)
 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 8292
W tym miesiącu: 167054
Od początku: 22790724
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne