E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

NR 244/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

ZARZĄDZENIE NR 244/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 30 października 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r.poz.885 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 poz. 1515) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr III/6/2014 z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2015, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów po zmianach wynosi 29 100 982,43 zł, w tym dochody bieżące

23 279 869,72 zł; dochody majątkowe 5 821 112,71 zł.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków po zmianach wynosi 25 383 682,43 zł, w tym wydatki bieżące

22 747 805,01 zł;  wydatki majątkowe 2 635 877,42 zł.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E :

I. Zmian w planie dochodów dokonano z tytułu:

- dział 600 rozdział 60078 – zmniejszenia o kwotę 16 020 zł z tytułu dotacji na zadania:

1. Remont drogi gminnej nr 119964D w km 0+113-0+498 na działce nr 224cz. w Domaszkowie (intensywne opady deszczu lipiec 2011 rok)

2. Remont drogi gminnej na działce nr 209cz. w Pisarach w km 0+000-0+240 (intensywne opady deszczu czerwiec-lipiec 2009 rok)

3. Remont infrastruktury drogowej w ulicy Szarych Szeregów na działce nr 483cz. w Międzylesiu w km 0+040-0+090 (zjazd z drogi krajowej nr 33) (intensywne opady deszczu czerwiec-lipiec 2009 rok)

- dział 852 rozdział 85212- zwiększenia o kwotę 272 400 zł z tytułu dotacji na realizację świadczeń rodzinnych,

- dział 852 rozdział 85213- zwiększenia o kwotę 4 500 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione,

- dział 852 rozdział 85214- zwiększenia o kwotę 106 500 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,

- dział 852 rozdział 85215- zwiększenia o kwotę 1 925 zł z tytułu dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych,

 

- dział 852 rozdział 85216- zwiększenia o kwotę 51 000 zł z tytułu dotacji na wypłatę zasiłków stałych,

- dział 852 rozdział 85219 – zwiększenia o kwotę 10 179 zł z tytułu dotacji na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych,

 

- dział 852 rozdział 85278 - zwiększenia o kwotę 149 087 zł z tytułu dotacji na  wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej (porywiste wiatry, trąba powietrzna, gradobicie), które wystąpiły na terenie gminy Międzylesie w dniu 8 lipca 2015 r.

- dział 854 rozdział 85415 – zwiększenia o kwotę 42 542 zł, w tym|:

- zwiększenie o kwotę 40 000 zł   z tytułu dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

- zwiększenie o kwotę 4 500 zł z tytułu dotacji na wypłatę zasiłków losowych  dla uczniów na cele edukacyjne w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom,

- zmniejszenie o kwotę 1 958 zł z tytułu dotacji zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku „Wyprawka szkolna”.

 

  1. Zmiany w zakresie wydatków dokonano z tytułu:

-dział 010 rozdział 01008- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu,

- dział 600 rozdział 60016, 60078, 60095- przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z organizacją robót w ramach prac publicznych,

-dział 700 rozdział 70005- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu,

-dział 750 rozdział 75023 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu,

 

-dział 754 rozdział 75412- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu,

-dział 801 rozdział 80101, 80103, 80104, 80110, 80148, 80195- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu,

- dział 851 rozdział 85154 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją wydatków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi, 

- dział 852 rozdział 85212- zwiększenia o kwotę 272 400 zł na wypłatę  świadczeń rodzinnych,

- dział 852 rozdział 85213- zwiększenia o kwotę 4 500 zł  na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione,

- dział 852 rozdział 85214- zwiększenia o kwotę 106 500 zł  na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,

- dział 852 rozdział 85215- zwiększenia o kwotę 1 925 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych,

- dział 852 rozdział 85216- zwiększenia o kwotę 51 000 zł na wypłatę zasiłków stałych,

- dział 852 rozdział 85219 – zwiększenia o kwotę 10 179 zł na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych,

- dział 852 rozdział 85278 - zwiększenia o kwotę 149 087 zł na  wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej (porywiste wiatry, trąba powietrzna, gradobicie), które wystąpiły na terenie gminy Międzylesie w dniu 8 lipca 2015 r.

- dział 854 rozdział 85401- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu,

- dział 85415 – zwiększenia o kwotę 42 542 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 40 000 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

- zwiększenie o kwotę 4 500 zł na wypłatę zasiłków losowych  dla uczniów na cele edukacyjne w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom,

- zmniejszenie o kwotę 1 958 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku „Wyprawka szkolna”.

- dział 900- rozdział 90095- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,

- dział 921 rozdział 92105, 92109- przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z realizacją zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego,

- dział 926 rozdział 92601- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zadań kultury fizycznej.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

XLSzał nr 1 - dochody 244.xls (40,50KB)
XLSzał. nr 2-wydatki 244.xls (54,50KB)

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1045
W tym miesiącu: 15102
Od początku: 23844219
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne