Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

NR 221/2015 z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

ZARZĄDZENIE NR 221/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 28 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r.poz.885 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz 594 ze zm.) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr III/6/2014 z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2015, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia

Plan dochodów po zmianach wynosi 27 893 327,31 zł, w tym dochody bieżące

22 060 131,60 zł, dochody majątkowe 5 833 195,71 zł.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków po zmianach wynosi 24 176 027,31 zł, w tym wydatki bieżące

21 459 227,11 zł, wydatki majątkowe 2 716 800,20 zł.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E :

  1. Zmian w planie dochodów dokonano z tytułu:

- dział 750 rozdział 75011 – zwiększenia dotacji o kwotę 5 814 zł  na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, spraw cywilnych i wojskowych,

- dział 751 rozdział 75107 – zmniejszenia dotacji o kwotę 320 zł- wynikające z rozliczenia wydatków na wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej,

-dział 751 rozdział 75108- zwiększenia o kwotę 12 008 z tytułu dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu  Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r,

- dział 852 rozdział 85213 - zwiększenia dotacji o kwotę 1 500 zł na  opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

    2.  Zmiany w zakresie wydatków dokonano z tytułu:

- dział 750 rozdział 75011 – zwiększenia o kwotę 5 814 zł  na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, spraw cywilnych i wojskowych,

- dział 751 rozdział 75107 – zmniejszenia  o kwotę 320 zł- wynikające z rozliczenia wydatków na wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej,

-dział 751 rozdział 75108- zwiększenia o kwotę 12 008  na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu  Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r,

- dział 801 rozdział 80101- przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami związku z urealnieniem planu,

- dział 801 rozdział 80104- zwiększenia planu wydatków Samorządowego Przedszkola w |Międzylesiu o kwotę 48 722 zł,  w związku z powstaniem dodatkowego oddziału przedszkolnego. W/w zmianę planu przeniesiono ze środków zabezpieczonych w Urzędzie Miasta i Gminy na remonty przedszkoli,

- dział 852 rozdział 85213 – zwiększenia o kwotę 1 500 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne,

-dział 852 rozdział 85201, 85202, 85206, 85215, 85219 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu.

 

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

XLSzał nr 1-dochody 221.xls (29,50KB)

XLSzał nr 2- wydatki 221.xls (35,50KB)

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 10545
W tym miesiącu: 224040
Od początku: 22847710
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne