E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 208/2015 z dnia 01.09.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego Roztoki 27/2, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie nr 208/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 01 września 2015 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego Roztoki 27/2, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.    z 2013 r., poz. 594), art. 35, art. 37 ust. 2 pkt. 1 w zw. z art. 34 ust. 1 pkt. 3  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 781 ze zm.) – zarządzam co następuje:

§ 1

Podać do publicznej wiadomości informację o sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, lokal mieszkalny Roztoki 27/2, w granicach działki nr 247/2 o pow. 0,22 ha, SW1K/00082205/4, obręb Roztoki, wykazany w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 01 września 2015 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Załącznik

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

Nr 208/2015  z dnia 01 września 2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego Roztoki 27/2 przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

 

Wykaz nr      10/2015

 

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

Roztoki

dz. 247/2

SW1K/00082205/4

2.

Powierzchnia nieruchomości

0,22 ha

3.

Opis nieruchomości

Roztoki 27/2.

lokal mieszkalny położony na I piętrze (II kondygnacja) i poddaszu (III kondygnacja) budynku, w skład którego wchodzą: trzy pokoje, kuchnia, w.c., łazienka i dwa korytarze o łącznej pow. 82,90 m2, do lokalu przynależą piwnica i trzy pom. gospodarcze o łącznej pow. 48,40 m2. Z prawem własności lokalu wiąże się udział w częściach wspólnych budynku i w prawie własności gruntu w wys. 3506/10000

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

19MU3-zabudowa mieszkaniowa

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

6.

Cena nieruchomości

 68.757 zł brutto

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

-

9.

Terminy wnoszenia opłat

-

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

13.10.2015 r.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 01.09.2015 r. do dnia 22.09.2015 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 127
W tym miesiącu: 41531
Od początku: 24173609
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne