Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 255/2015 z dnia 05.11.2015 r. w sprawie: postępowania o zamówienie publiczne na zadanie: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta i gminy Międzylesie oraz

Zarządzenie nr 255/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 05 listopada 2015 roku

w sprawie: postępowania o zamówienie publiczne na zadanie: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta i gminy Międzylesie oraz zorganizowanie i prowadzenie na terenie Gminy Międzylesie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”

na podstawie: art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 1 i 2, art. 19 ust. 1, art. 21 ust. 1, 2 i 3, art. 40 ust. 1, 3 i 6, art. 43 ust. 2,  art. 45 ust. 1 i 4, art. 85 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zarządzam:

§ 1

Wszcząć i przeprowadzić postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta i gminy Międzylesie oraz zorganizowanie i prowadzenie na terenie Gminy Międzylesie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”, w zakresie ustalonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 2

Odpowiedzialnym za przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne jest inspektor Ewa Siwek.

§ 3

  1. Ogłoszenie o postępowaniu przygotuje i przekaże je Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie oraz na stronie internetowej Zamawiającego, a także umieści informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie oraz na stronie internetowej Zamawiającego, ponadto przekaże ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej – inspektor Ewa Siwek.
  2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego, od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskie do upływu terminu składania ofert, umieści – inspektor Ewa Siwek.

§ 4

Powołuję Komisję Przetargową w składzie i określam zakres poszczególnych jej członków:

1/ Ewa Siwek – Przewodniczący Komisji – otwarcie ofert, badanie spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców, badanie i ocena ofert, przedłożenie Kierownikowi zamawiającego propozycji wykluczenia Wykonawców, odrzucenia ofert, wniosków o powołanie biegłych i ekspertów, wnioskowanie o unieważnienie postępowania, złożenie propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty oraz przedłożenie protokołu z postępowania.

2/ Franciszek Łuszczki – Zastępca Przewodniczącego - badanie spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców, badanie i ocena ofert

3/ Agata Rarus – sekretarz – prowadzenie dokumentacji przetargowej, a w tym sporządzenie protokołu, badanie spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców, badanie i ocena ofert,

4/ Grzegorz Jankowski - członek komisji przetargowej, badanie spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców, badanie i ocena ofert.

§ 5

Określam:

1/ termin przekazania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskie – 05.11.2015r.,

2/ termin i miejsce składania ofert: 16.12.2015 r., godz. 12.00, Urząd Miasta i Gminy Międzylesie, pokój Nr 7,

3/ termin i miejsce otwarcia ofert: 16.12.2015 r.,  godz. 12.15, Urząd Miasta i Gminy Międzylesie, pokój Nr 14,

4/ termin związania ofertą – 60 dni od dnia wskazanego jako termin składania ofert,

5/ Wadium w wysokości 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

6/ termin realizacji umowy do 31.12.2019 r.

§ 6

Zarządzenie powierzam do wykonania Przewodniczącemu Komisji.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 05 listopada 2015 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 6533
W tym miesiącu: 213285
Od początku: 22836955
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne