Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

NR 242/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

ZARZĄDZENIE NR 242/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r.poz.885 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz 594 ze zm.) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr III/6/2014 z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2015, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

 

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów po zmianach wynosi 28 478 869,43 zł, w tym dochody bieżące

22 657 756,72 zł; dochody majątkowe 5 821 112,71 zł.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków po zmianach wynosi 24 761 569,43 zł, w tym wydatki bieżące

22 125 692,01 zł;  wydatki majątkowe 2 635 877,42 zł.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E :

 

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano z tytułu otrzymanej dotacji  w kwocie  174 006,74 zł  na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

XLSzał nr 1 - dochody do ZARZĄDZENIA NR 242.xls (5,50KB)
XLSzał nr 2-wydatki do ZARZĄDZENIA NR 242.xls (6,50KB)
 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 3267
W tym miesiącu: 153243
Od początku: 22776913
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne