Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

NR 239/2015 z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

ZARZĄDZENIE NR 239/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 23 października 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r.poz.885 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz 594 ze zm.) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr III/6/2014 z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2015, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

 

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów po zmianach wynosi 27 946 877,31 zł, w tym dochody bieżące

22 113 681,60 zł, dochody majątkowe 5 833 195,71 zł.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków po zmianach wynosi 24 229 577,31 zł, w tym wydatki bieżące

21 512 777,11 zł, wydatki majątkowe 2 716 800,20 zł.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E :

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano z tytułu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 12 060 zł  z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu  Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r oraz przeniesień pomiędzy paragrafami w związku z realizacją w/w wyborów.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

XLSzał nr 1-dochody do ZARZĄDZENIA NR 239.xls (5,50KB)
XLSzał nr 2-wydatki ZARZĄDZENIA NR 239.xls (6,50KB)
 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 4738
W tym miesiącu: 201858
Od początku: 22825528
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne