Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

NR 222/A/2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

ZARZĄDZENIE NR 222/A/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r.poz.885 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz 594 ze zm.) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr III/6/2014 z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2015, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków po zmianach wynosi 24 217 517,31 zł, w tym wydatki bieżące

21 500 717,11 zł, wydatki majątkowe 2 716 800,20 zł.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E :

Zmiany w dziale 801 dotyczą przesunięcia pomiędzy rozdziałami 80101,80110 w związku z realizacją wydatków w ramach otrzymanej dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

/-/ Burmistrz Tomasz Korczak

XLSzał nr 1-dochody.xls (5,50KB)

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 870
W tym miesiącu: 870
Od początku: 22849269
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne