E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

NR 222/2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

ZARZĄDZENIE NR 222/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r.poz.885 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz 594 ze zm.) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr III/6/2014 z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2015, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

 

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów po zmianach wynosi 27 934 817,31 zł, w tym dochody bieżące

22 101 621 zł, dochody majątkowe 5 833 195,71 zł.

 

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków po zmianach wynosi 24 217 517,31 zł, w tym wydatki bieżące

21 500 717,11 zł, wydatki majątkowe 2 716 800,20 zł.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E :

 

  1. Zmian w planie dochodów dokonano z tytułu:

-dział 801 rozdział 80101 – zwiększenia o kwotę 2 170 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych, zgodnie z Rządowym programem „ Książki naszych marzeń”,

- dział 852 rozdział 85213- zwiększenia o kwotę 9 820 zł z tytułu dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,

- dział 854 rozdział 85415 – zwiększenia o kwotę 29 500 zł z tytułu dotacji na wypłatę zasiłków losowych  dla uczniów na cele edukacyjne w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom.

 

  1. Zmiany w zakresie wydatków dokonano z tytułu:

-dział 010 rozdział 01095- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu,

- dział 600 rozdział 60016, 60095- przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z organizacją robót w ramach prac publicznych,

- rozdział 63095, 70005, 75022, 75023 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu,

 

-dział 801 rozdział 80101, 80103, 80104,80110,,80149,80150- – zwiększenia o kwotę 2 170 zł na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych zgodnie z Rządowym programem „ Książki naszych marzeń” oraz przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu,

- dział 851 rozdział 85154 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją wydatków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi, 

- dział 852 rozdział 85213- zwiększenia o kwotę 9 820 zł  na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,

- dział 854 rozdział 85415 – zwiększenia o kwotę 29 500 zł  na wypłatę zasiłków losowych  dla uczniów na cele edukacyjne w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom,

- dział 900- rozdział 90002, 90003, 90095- przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z realizacja zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,

- dział 921 rozdział 92105, 92109- przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z realizacja zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego,

- dział 926 rozdział 92601- przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z realizacja zadań kultury fizycznej.

/-/ Burmistrz Tomasz Korczak

 

XLSzał nr 1 -dochody.xls (37,50KB)

XLSzał nr 2-wydatki.xls (30,00KB)

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 776
W tym miesiącu: 51611
Od początku: 24242628
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne