Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nr 16/2015 z dnia 04 listopada 2015 r.

Wykaz nr  16/2015

 

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Obręb Różanka

dz. 380/2

KW 71118

2.

Powierzchnia nieruchomości

0,0738 ha

3.

Opis nieruchomości

Nieruchomości  gruntowe niezabudowane     

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

20MN7/RM- tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą/ zabudowa zagrodowa,

20R8- tereny rolne -  uprawy polowe

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

6.

Cena nieruchomości

-

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Czynsz dzierżawny

100 zł/ha brutto rocznie

9.

Termin wnoszenia opłat

Zgodnie z umową dzierżawy

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Dzierżawa w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela działki nr 360. 

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 04.11.2015 r. do dnia 25.11.2015 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak