E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 250/2015 z dnia 03.11.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości niezabudowanej do dzierżawy – dz. 380/2, obręb Różanka.

 

Zarządzenie nr 250 /2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 03 listopada 2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości niezabudowanej do dzierżawy – dz. 380/2, obręb Różanka.

Na podstawie art.  35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r., poz. 781 ze zm.) oraz § 9 ust. 4 pkt. 5 Uchwały Nr XIV/83/2012 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie -  zarządzam co następuje:

§ 1

Podać do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do dzierżawy działkę nr 380/2 o pow. 738 m2, obręb Różanka w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela działki nr 360 w celu poprawienia jej warunków zagospodarowania, wykazanej w załączniku do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 02 listopada  2015 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Załacznik

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

Nr 250/2015 z dnia 03 listopada 2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości niezabudowanej do dzierżawy – dz. 380/2, obręb Różanka.

Wykaz nr  16/2015

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Obręb Różanka

dz. 380/2

KW 71118

2.

Powierzchnia nieruchomości

0,0738 ha

3.

Opis nieruchomości

Nieruchomości  gruntowe niezabudowane     

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

20MN7/RM- tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą/ zabudowa zagrodowa,

20R8- tereny rolne -  uprawy polowe

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

6.

Cena nieruchomości

-

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Czynsz dzierżawny

100 zł/ha brutto rocznie

9.

Termin wnoszenia opłat

Zgodnie z umową dzierżawy

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Dzierżawa w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela działki nr 360. 

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 04.11.2015 r. do dnia 25.11.2015 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 394
W tym miesiącu: 43323
Od początku: 24175401
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne