E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 238/2015 z dnia 23.10.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży – dz. 119/2 o pow. 0,0898 ha, obręb Roztoki.

 

Zarządzenie nr 238 /2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 23 października 2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży – dz. 119/2 o pow. 0,0898 ha, obręb Roztoki.

Na podstawie art.  35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r., poz. 781 ze zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Nr X/45/2015 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 8 września 2015 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 119/2 o pow. 0,0898 ha, obręb Roztoki – zarządzam co następuje:

§ 1

Podać do publicznej wiadomości informację o sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki nr 119/2 o pow. 0,0898 ha, SW1K/00044169/1, położonej w Roztokach, wykazanej w załączniku do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 23 października 2015 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

Załącznik

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

Nr 238/2015 z dnia 23 października 2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży – dz. 119/2 o pow. 0,0898 ha, obręb Roztoki.

Wykaz nr  14/2015

 

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Obręb Roztoki

dz. 119/2

SW1K/00044169/1

2.

Powierzchnia nieruchomości

0,0898 ha

3.

Opis nieruchomości

Działka położona w centralnej strefie zabudowy miejscowości, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej oraz gospodarczej. Teren działki płaski, dostęp komunikacyjny bardzo dobry, bezpośredni z drogi krajowej nr 33. Na działce znajduje się studnia użytkowana przez współwłaściciela działki sąsiedniej.

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

19MU6 - tereny pod zabudowę mieszkaniową, mieszkaniowo-usługową oraz usługową.

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

6.

Cena nieruchomości

           Cena gruntu –  20.155 zł brutto

 

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

-

9.

Termin wnoszenia opłat

-

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze przetargu

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

04.12.2015 r.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 23.10.2015 r. do dnia 13.11.2015 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 513
W tym miesiącu: 65017
Od początku: 24319640
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne