Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 237/2015 z dnia 23.10.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży – dz. 152/3 o pow. 0,07 ha, obręb Smreczyna.

 

Zarządzenie nr 237/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 23 października 2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży – dz. 152/3 o pow. 0,07 ha, obręb Smreczyna.

Na podstawie art.  35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r., poz. 781 ze zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Nr X/44/2015 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 8 września 2015 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 152/3 o pow. 0,07 ha, obręb Smreczyna – zarządzam co następuje:

§ 1

Podać do publicznej wiadomości informację o sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki nr 152/3 o pow. 0,07 ha, SW1K/00044172/5, położonej w Smreczynie, wykazanej w załączniku do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 23 października 2015 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Załącznik

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

Nr 237/2015 z dnia 23 października 2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży – dz. 152/3 o pow. 0,07 ha, obręb Smreczyna.

Wykaz nr  13/2015

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Obręb Smreczyna

dz. 152/3

SW1K/00044172/5

2.

Powierzchnia nieruchomości

0,07 ha

3.

Opis nieruchomości

Działka położona w pośredniej strefie zabudowy miejscowości, w sąsiedztwie rozproszonej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz gospodarczej. Teren działki lekko podmokły, kształt nieregularny, wzdłuż granicy przebiega rów. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

MN - tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą.

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

6.

Cena nieruchomości

           Cena gruntu –  8.720 zł brutto

 

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

-

9.

Termin wnoszenia opłat

-

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

04.12.2015 r.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 23.10.2015 r. do dnia 13.11.2015 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 10534
W tym miesiącu: 224029
Od początku: 22847699
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne