E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 220/2015 z dnia 28.09.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu dot. sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego – dz. 310/5 o pow. 0,1169 ha, obręb Międzylesie.

 

Zarządzenie nr 220 /2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 28 września 2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu dot. sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego – dz. 310/5 o pow. 0,1169 ha, obręb Międzylesie.

Na podstawie art.  35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r., poz. 781 ze zm.) – zarządzam co następuje:

§ 1

Podać do publicznej wiadomości informację o sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej  w granicach działki nr 310/5 o pow. 0,1169 ha,  SW1K/00044549/9, położonej w Międzylesiu, wykazanej w załączniku do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 28  września  2015 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Załącznik nr 1

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

Nr 220/2015 z dnia 28 września 2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu dot. sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego – dz. 310/5 o pow. 0,1169 ha, obręb Międzylesie.

Wykaz nr 12/2015

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Obręb Międzylesie

dz. 310/5

SW1K/00044549/9

2.

Powierzchnia nieruchomości

0,1169 ha

3.

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem użytkowym położona w peryferyjnej strefie zabudowy miejscowości.

Działka wyposażona w siec energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną i telefoniczną. Istnieje możliwość podłączenia do instalacji gazowej, przebiegającej w ciągu ul. J. Sobieskiego.

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

1MU3- teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowo- usługową

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

6.

Cena nieruchomości

          9.900 zł brutto

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

-

9.

Termin wnoszenia opłat

-

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

10.11.2015 r.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 29.09.2015 r. do dnia 20.10.2015 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 715
W tym miesiącu: 31543
Od początku: 24380435
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne