E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Teren nr 10 - DŁUGOPOLE GÓRNE, dz. 464/2 o pow. 0,5118 ha

1. Położenie nieruchomości – obręb DŁUGOPOLE GÓRNE działka nr 464/2, o pow. 0,5118 ha, KW SW1K/00043825/1

2. Położenie i opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w peryferyjnej strefie zabudowy miejscowości, w dogodnym sąsiedztwie rozproszonej  zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej, zabudowań gospodarczych oraz terenów rolnych. Dostęp komunikacyjny: dojazd ok. 1 km drogą asfaltową z głównej drogi asfaltowej przebiegającej przez wieś, następnie drogą gruntową. Brak uzbrojenia, istnieje możliwość podłączenia do napowietrznej linii energetycznej oraz sieci wodociągowej. Z działki rozpościera się piękny widok na góry.   

3. Cena nieruchomości: brak

4. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie - 5ME2/UT

2ME2

 1. Przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowo- rekreacyjna o podwyższonym standardzie ekologicznym,
 2. Przeznaczenie uzupełniające:
  1. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
  2. usługi handlu, gastronomii, turystyki
  3. obiekty sportowe,
  4. zieleń urządzona i obiekty małej architektury,
  5. urządzenia towarzyszące w tym: drogi wewnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna, obiekty gospodarcze i garażowe,
 3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
  1. ustala się zakaz lokalizacji wszelkich obiektów usługowo-rzemieślniczych i produkcyjnych, magazynowych oraz trwałego składowania surowców i materiałów masowych,
  2. ogrodzenia posesji od strony terenów publicznych (dróg) należy wykonywać wyłącznie jako ażurowe, z przewagą materiałów naturalnych (drewno, kamień, materiały ceramiczne, zamiennie dopuszcza się okładziny imitujące piaskowiec lub ceramikę), dopuszcza się również stosowanie żywopłotów.
  3. bryłą budynku należy nawiązać do istniejącej w sąsiedztwie zabudowy, o walorach i charakterze regionalnym,
  4. ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo,
  5. dla nowych obiektów lokalizowanych przy drogach głównych i zbiorczych należy organizować wjazdy na drogi niżej sklasyfikowane.
 4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
 1. wysokość modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie może przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 8 m. licząc od poziomu terenu (najniższego) do okapu dachu,
 2. dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 40 % powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.),
 3. ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,6
 4. ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych połaci dachowych od 30 do  50°, w układzie symetrycznym, dopuszcza się dachy wielospadowe, w parterowej zabudowie garażowej gospodarczej i usługowej dopuszcza się dachy płaskie i jednospadowe,
 5. pokrycie dachów - dachówką ceramiczną, dopuszcza się stosowanie materiałów naturalnych odpowiednio zabezpieczonych do stanu niepalności,
 6. ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od dróg w par. 5.

UT

1. Przeznaczenie podstawowe – usługi turystyki obejmujące: małe hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, pola biwakowe, campingi, oraz obiekty związane z obsługą ruchu turystycznego.

2. Przeznaczenie uzupełniające:

a) zabudowa mieszkaniowa – jako lokale właścicieli lub zarządców obiektów usługowych.

b) usługi handlu, gastronomii,

c) obiekty sportowe,

d) zieleń urządzona,

e) urządzenia towarzyszące w tym: drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna, obiekty gospodarcze i garażowe,

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) ustala się zakaz lokalizowania obiektów zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

b) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów kubaturowych o lekkiej konstrukcji łatwej do demontażu,

c) dopuszcza się sytuowanie w obrębie elementów reklamowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokość modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie może przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 8 m. licząc od poziomu terenu (najniższego) do okapu dachu,

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.),

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,8

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych połaci dachowych od 30 do 60°, w układzie symetrycznym, dopuszcza się dachy wielospadowe, w parterowej zabudowie garażowej gospodarczej i usługowej dopuszcza się dachy płaskie i jednospadowe,

e) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od dróg w par. 5,

§ 5

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu układu komunikacyjnego.

Ustala się linie rozgraniczające przestrzeń publiczną w zakresie komunikacji (drogi wraz z urządzeniami pomocniczymi) i wprowadza się ich następującą klasyfikację funkcjonalną :

1)      1 KD(D), 2 KD(D), 3 KD(D), 4 KD(D), 5 KD(D), 6 KD(D), 7 KD(D), 8 KD(D), 9 KD(D),
10 KD(D), 11 KD(D), 12 KD(D) , 13 KD(D), 14 KD(D), 15 KD(D), 16 KD(D), 17 KD(D),
18 KD(D), 19 KD(D), 20 KD(D), 21 KD(D), 22 KD(D)   - droga dojazdowa – droga gminna

 1. szerokość w liniach rozgraniczających  =  6 - 12  m.
 2. szerokość jezdni =  4,0 - 6,0 m.
 3. minimalne promienie skrętu = 11 m na łuku zewnętrznym
 4. wymagana korekta łuków drogi w celu poprawy warunków widoczności i bezpieczeństwa ruchu,[1]
 5. dopuszcza się wprowadzenie zieleni oraz elementów małej architektury
 6. dopuszcza się organizowanie stanowisk postojowych, sposób ich jest formą organizacji zagospodarowania tymczasowego,
 7. określa się minimalną nieprzekraczalną linię zabudowy dla obszarów zabudowanych w odległości 6m, a poza terenem zabudowanym 15m od zewnętrznej krawędzi jezdni. Na terenach stref ochrony konserwatorskiej dopuszcza się inne linie zabudowy zgodnie z wytycznymi właściwego konserwatora zabytków.

 


[1]  § 5 ust. 7 pkt. „d” zmieniono zgodnie z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego Nr PN.II.0911-21/47/05 z dnia 5 lipca 2005, wykreślając fragment brzmiący „wyłącznie poza granicami parku narodowego

zdjęcie lotnicze dz. 464_2.jpeg

MPZP.jpeg

zdjęcia.jpeg

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 773
W tym miesiącu: 34196
Od początku: 24166274
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne