Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 193/2015 z dnia 24.08.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

ZARZĄDZENIE NR 193/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 24 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r.poz.885 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz 594 ze zm.) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr III/6/2014 z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2015, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia

Plan dochodów po zmianach wynosi 27 636 424,79 zł, w tym dochody bieżące

21 814 522,26 zł, dochody majątkowe 5 821 902,53 zł.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków po zmianach wynosi 23 919 124,79 zł, w tym wydatki bieżące

21 222 321,63 zł, wydatki majątkowe 2 696 803,16 zł.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E :

1. Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano z tytułu:

- dział 852 rozdział 85213 – zwiększenia o kwotę 998 zł, w tym

- paragraf 2010- zmniejszenie dotacji o kwotę 500 zł na zapłatę składek dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

- paragraf 2030 – zwiększenie o kwotę 1 498 zł z tytułu dotacji na wypłatę zasiłków stałych,

-dział 852 rozdział 85278 – zwiększenia o kwotę 119 800 zł z tytułu dotacji na wypłatę zasiłków celowych do 6 000 zł dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej (porywiste wiatry, trąba powietrzna, gradobicie), które wystąpiły na terenie gminy Międzylesie w dniu 8 lipca 2015 r.

2. Zmiany w zakresie pozostałych wydatków dokonano z tytułu:

- dział 801 rozdział ł 80101, 80110- przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu utrzymania prawidłowej gospodarki finansowej w zakresie potrzeb na zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, pozostałych usług, zakupu materiałów biurowych oraz zwrot delegacji za podróż służbową,

- dział 900 rozdział 90002 – przeniesienia kwoty 600 zł na konkurs  „Wzorcowa segregacja w sołectwach”,  w ramach oszczędności w rozdziale 90015,

- dział 921 rozdział 92105 – przeniesienia kwoty 6 000 zł zadanie „Włączenie wsi Goworów w proces tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce” w ramach oszczędności w rozdziale 92120.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

XLSzał nr 1 - dochody.xls (16,00KB)

XLSzał nr 2 -wydatki.xls (28,50KB)

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 132
W tym miesiącu: 187067
Od początku: 22810737
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne