E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 207/2015 z dnia 31.08.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

ZARZĄDZENIE NR 207/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r.poz.885 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz 594 ze zm.) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr III/6/2014 z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2015, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia

Plan dochodów po zmianach wynosi 27 651 612,79 zł, w tym dochody bieżące

21 829 710,26 zł, dochody majątkowe 5 821 902,53 zł.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków po zmianach wynosi 23 934 312,79 124,79 zł, w tym wydatki bieżące

21 237 509,63 zł, wydatki majątkowe 2 696 803,16 zł.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E :

 

1. Zmian w planie dochodów dokonano z tytułu:

- dział 751 rozdział 75110 – zwiększenia dotacji o kwotę 11 880 zł- na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji ds. dla referendum zarządzanego na dzień 6 września 2015 r,

- dział 854 rozdział 85415 - zwiększenia dotacji o kwotę 3 308 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku „Wyprawka szkolna”.

 

2. Zmiany w zakresie wydatków dokonano z tytułu:

- dział 010 rozdział 01095 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z zapłatą za wykonana usługę w ramach odnowy dolnośląskiej,

- dział 600 rozdział 60016, 60095 – przeniesienia pomiędzy rozdziałami w związku z organizacją robót w ramach prac publicznych,

- dział 600 rozdział 60078 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z zapłatą za wykonanie dokumentacji na remonty dróg uszkodzonych podczas powodzi,

- dział 700 rozdział 70005, dział 750 rozdział 75023 przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu,

- dział 751 rozdział 75110- zwiększenia o kwotę 11 880 zł- na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji ds. dla referendum zarządzanego na dzień 6 września 2015 r oraz przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z przeprowadzeniem w/w referendum.

- dział 801 rozdział 80101, 80103, 80195- przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami związku z urealnieniem planu,

- dział 854 rozdział 85415 –zwiększenia o kwotę 3 308 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku „Wyprawka szkolna”.

- dział 921 rozdział 92105, 92109, 92120 przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu i organizacją dożynek gminnych

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2303
W tym miesiącu: 53138
Od początku: 24244155
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne