Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:

Urząd Miasta i Gminy Międzylesie uruchomił specjalny nr kontaktowy w sprawie szczepień na koronawirusa 748126327 wew 15. Numer dedykowany jest osobom niepełnosprawnym oraz wykluczonym komunikacyjnie. Numer działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 15.00

Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

 

 

Zawiadomienie
o przedstawieniu do publicznej wiadomości koncepcji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzylesie

W związku z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzylesie, Burmistrz przestawia do publicznej wiadomości jego koncepcję, zawierającą wnioski złożone przez zainteresowane strony,  w postaci roboczego rysunku kierunków rozwoju.

 W terminie do 15 lipca 2016 r. można składać dodatkowe wnioski do projektu, w zakresie przeznaczenia terenów i potrzeb inwestycyjnych.

Wnioski należy składać w formie papierowej do Sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy – plac Wolności 1, 57-530 Międzylesie,pok. nr 7, lub w formie  elektronicznej poprzez wysłanie skanu wypełnionego i podpisanego wniosku na adres e-mail: urzad@miedzylesie.pl

Niniejsze przedstawienie roboczej koncepcji projektu studium jest dodatkową czynnością, nie przewidzianą przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Po upływie terminu wymienionego powyżej, wnioski uznane za zasadne zostaną dodatkowo uwzględnione w projekcie, a projekt studium skierowany do opiniowania i uzgadniania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii projekt studium, zostanie wyłożony do publicznego wglądu. Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium zostanie opublikowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez ogłoszenie w gazecie, obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Międzylesie oraz na stronie BIP Gminy Międzylesie.

Przedstawiony sposób zagospodarowania terenów w koncepcji może ulec zmianie, w tym poprzez ograniczenie terenów pod zabudowę w skutek procedury uzgadniania i opiniowania dokumentu.

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie

  Tomasz Korczak

 

DOCXWniosek o zmianę Studium.docx

Pobierz projekt Studium (około 150 MB)

 

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 13568
W tym miesiącu: 121944
Od początku: 18265359
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne