Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 204/2015 z dnia 31.08.2015 r. w sprawie określenia formy i terminu drugiego przetargu na zbycie działki niezabudowanej nr 133 o pow. 0,24 ha - obręb Gniewoszów.

Zarządzenie nr 204 /2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

w sprawie określenia formy i terminu drugiego przetargu na zbycie działki niezabudowanej nr 133 o pow. 0,24 ha - obręb Gniewoszów.

Na podstawie § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 781 ze zm.), oraz w wykonaniu uchwały nr XLII/261/2010 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 133 o pow. 0,24 ha, obręb Gniewoszów – zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Wobec faktu, że pierwszy ustny przetarg nieograniczony, ogłoszony na dzień 31 lipca 2015 r. zakończył się wynikiem negatywnym, postanawiam:
  1. określam termin drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki geodezyjnej nr 133 o pow. 0,24 ha, położonej w Gniewoszowie, KW 43993 - na dzień 02 października 2015 r. na godz. 10:00.
  2. ustalam  wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej.
  1. Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr 146/2010 z dnia 11.06.2010 r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 31 sierpnia  2015 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak