Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 149/2015 z dnia 30.06.2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Międzylesie za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 149/2015

BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Międzylesie za rok 2014

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz 594) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

§ 1.

Przedstawiam sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzylesie

za rok 2014 stanowiące załączniki od 1 do 5 do niniejszego zarządzenia, Radzie Miejskiej w Międzylesiu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Wałbrzychu.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

DOCSpraw. z wyk. budż za 2014 r.doc

XLSzestawienie zmnian w funduszu jednostki.xls

XLSbilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego.xls

XLSbilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego.xls

XLSrachunek zysków i strat jednostki.xls

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 6157
W tym miesiącu: 6157
Od początku: 20727394
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne