E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 148/2015 z dnia 30.06.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

ZARZĄDZENIE NR 148/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r.poz.885 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz 594 ze zm.) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr III/6/2014 z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2015, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia

 

Plan dochodów po zmianach wynosi 27 084 026,11 zł, w tym dochody bieżące

21 262 123,58 zł, dochody majątkowe 5 821 902,53 zł.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia

 

Plan wydatków po zmianach wynosi 23 366 726,11 zł, w tym wydatki bieżące

20 669 922,95 zł, wydatki majątkowe 2 696 803,16 zł.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E :

1. Zmian w planie dochodów dokonano z tytułu:

dział 852 rozdział 85295 – zwiększenia o kwotę 17 000 zł z tytułu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

2. Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:

- dział 010 rozdział 01008 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu,

- dział 600 rozdział 60016, 60095 – przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu,

-dział 630 rozdział 63095 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu,

- dział 700 rozdział 70005 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu,

- dział 750 rozdział 75022, 75023, 75075 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu,

- dział 801 rozdział 80101, 80104, 80110, 80149, 80150 – przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu,

- dział 851 rozdział 85154 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu,

-dział 852 rozdział 85201, 85204, 85212, 85214 - przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu,

- dział 852 rozdział 85295 – zwiększenia o kwotę 17 000 zł na realizację programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

- dział 854 rozdział 85401, 85415 – przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu,

- dział 900 rozdział 90015 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2253
W tym miesiącu: 47383
Od początku: 24302006
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne