E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Zarządzenie Nr 188 /2015 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji ds. referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniam

Zarządzenie Nr 188 /2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia  12 sierpnia  2015 r.

 

 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji ds. referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

       Na  podstawie 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (tj. Dz. U. 2015 poz.318), art. 47 §5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy
(Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji ds. referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami (Dz. U. 2014, poz. 1152)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wyznaczam przedstawicieli Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie do ochrony lokali
     obwodowych komisji ds. referendum na terenie Gminy Międzylesie w czasie przerwy
     w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w referendum
    ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 

2. Wykaz przedstawicieli zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zadaniem przedstawicieli wymienionych w/w załączniku jest zapewnienie w dniu 6 września 2015 r. ochrony lokali utworzonych na terenie Gminy Międzylesie w czasie przerwy
w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami,  poprzez sprawowanie stałego, zewnętrznego dozoru w lokalu oraz sprawdzenie stanu zabezpieczeń lokalu.

§ 3

1. Osoby wyznaczone do ochrony lokali w sytuacjach określonych w § 1 pkt 1
    zarządzenia legitymują się upoważnieniem wydanym przez Burmistrza Miasta i Gminy
    Międzylesie.
2. Wzór upoważnienie zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Zobowiązuję przewodniczących obwodowych komisji ds. referendum na terenie Gminy
     Międzylesie do niezwłocznego powiadomienia Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu
     (tel. 74 665 65 10, fax 74 84 252 37 ) o wystąpieniu nadzwyczajnych  wydarzeń
      uzasadniających  zarządzenie przerwy w głosowaniu, w celu uzyskania zgody na podjęcie
     stosownej uchwały w tej sprawie.

2. Uchwałę o zarządzeniu przerwy w głosowaniu, jego przedłużeniu lub odroczeniu komisja
    bezzwłocznie podaje do publicznej wiadomości oraz przesyła Burmistrzowi  i właściwemu
    komisarzowi wyborczemu.

§ 5

Zarządzenie podlega przekazaniu do wiadomości Dyrektorowi Delegatury Krajowego
Biura Wyborczego w Wałbrzychu, przewodniczącym obwodowych komisji ds. referendum na 
terenie Gminy Międzylesie, Komendantowi  Komisariatu Policji w Bystrzycy Kłodzkiej oraz dyrektorom jednostek, w których mieszczą się lokale wyborcze.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                      BURMISTRZ

                                                                                                                              ( - ) Tomasz  Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 273
W tym miesiącu: 30665
Od początku: 24162743
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne