E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

ZARZĄDZENIE NR 176/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 31 lipca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r.poz.885 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz 594 ze zm.) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr III/6/2014 z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2015, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

 

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia

 

Plan dochodów po zmianach wynosi 27 515 626,79 zł, w tym dochody bieżące

21 693 724,26 zł, dochody majątkowe 5 821 902,53 zł.

 

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia

 

Plan wydatków po zmianach wynosi 23 798 326,79 zł, w tym wydatki bieżące

21 101 523,63 zł, wydatki majątkowe 2 696 803,16 zł.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

U Z A S A D N I E N I E :

 

Zmian w planie dochodów dokonano z tytułu:

-dział 600 rozdział 60078 – zmniejszenia o kwotę 27 150 zł, w tym: z tyt. zmniejszonej dotacji z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

1) zmniejszenia dotacji w wysokości 427 150 zł na realizację zadań pn.

-„Remont drogi gminnej w Nowej Wsi na działkach nr 213 cz., 214,215 w km 0+600-1+240

(intensywne opady deszczu- lipiec 2011 r.)” - kwota 161 440 zł

-„Remont drogi gminnej w Długopolu Górnym na działkach nr 159,558,543 w km 0+000-0+723 ( intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.) – kwota 265 710 zł

2) zwiększenia dotacji w wysokości 400 000 zł na realizację zadań pod nazwą:

- Remont drogi gminnej nr 119964D w km 0+113-0+498 na działce nr 224cz. w Domaszkowie (intensywne opady deszczu lipiec 2011 rok) – kwota 196 240 zł

- Remont drogi gminnej na działce nr 209cz. w Pisarach w km 0+000-0+240 (intensywne opady deszczu czerwiec-lipiec 2009 rok) – 148 352 zł

-Remont infrastruktury drogowej w ulicy Szarych Szeregów na działce nr 483cz. w Międzylesiu w km 0+040-0+090 (zjazd z drogi krajowej nr 33) (intensywne opady deszczu czerwiec-lipiec 2009 rok) – 55 408 zł

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1643
W tym miesiącu: 62460
Od początku: 24080818
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne